Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus -konferenssi - Language Education for Social Justice, Conference, 1.-3.6.2020 Jyväskylä

 • Milloin 01.06.2020 – 08.30 03.06.2020 – 16.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
 • Missä Jyväskylän yliopisto
 • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

Konferenssi ja 37. soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu 

1.–3.6.2020 Jyväskylän yliopisto, Kielikampus 

Puheenjohtajat Johanna Ennser-Kananen ja Sari Pöyhönen

 

Abstraktien jättö nyt auki! https://congress.cc.jyu.fi/socialjustice2020/cgi-bin/contact.cgi

  

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on tekemistä kielikoulutuksen kanssa? Miksi siitä on puhuttava kielenopettajana, kielikouluttajana ja tutkijana? 

Pohjoismaita kuvataan usein hyvinvointiyhteiskunniksi, jotka pyrkivät yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Kielellinen epätasa-arvo ei ole vierasta myöskään Pohjoismaissa, sillä kaikilla kielillä ja kielikäytänteillä ei ole yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia koulutuksessa ja muilla yhteiskunnan areenoilla. Lisäksi on muistettava, että kielellisessä epäoikeudenmukaisuudessa ei ole koskaan kyse vain kielestä. Muun muassa rotu, etnisyys, sukupuoli, sosiaaliluokka ja seksuaalinen orientaatio ovat itsessään kiinnittyneitä kieleen ja muokkaavat paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä asenteita, ideologioita ja politiikkoja. Koulutuksen julkilausuttuna tavoitteena on vähentää sosiaalista epätasa-arvoa ja tukea oppijoiden kehittymistä sosiaalisesti tietoisiksi, kriittisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Millaisia resursseja ja taitoja, ja ennen kaikkea millaista tukea opettaja tarvitsee, jotta tämä tavoite toteutuisi? 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole vain yksilön itsensä ominaisuus tai vain hänen vastuullaan. Se edellyttää yhteisöä, liikkeitä, instituutioita ja tämän konferenssin kaltaisia kokoontumisia. Tämänvuotiseen konferenssiin ja kesäkouluun kutsumme erityisesti opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita pohtimaan yhdessä, miten kielikoulutusta voi kehittää niin, että se koskee kaikkia – ei vain harvoja ja etuoikeutettuja. Toivomme, että keskusteltaviksi nousevat esimerkiksi seuraavat teemat:

 • Miten kielikoulutus voi luoda tiloja, joissa oppijat ja opettajat oppivat yhdessä tunnistaakseen ja haastaakseen olemassa olevia epätasa-arvon käytänteitä?
 • Millaista tukea opettajat tarvitsevat edistääkseen kielellistä ja kulttuurista oikeudenmukaisuutta ja kehittääkseen tähän soveltuvaa pedagogiikkaa?
 • Miten tutkimus voi toimia edistääkseen kriittistä ajattelua, demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa?
 • Miten kielikoulutus ja tutkimus voi tukea, kunnioittaa ja ymmärtää toisiaan paremmin tavoitteenaan kielikoulutuksen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kaikille oppijoille?
 • Miten kielikoulutus ja tutkimus voivat kriittisesti tarkastella toimintaansa, tunnistaa osuutensa epäoikeudenmukaisuuden ylläpitämisessä ja oppia tekemään paremmin?

Kutsumme lämpimästi opettajia, tutkijoita, opettajankouluttajia, opiskelijoita ja kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita kielikoulutuksesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, lähettämään ehdotuksen esitelmästä. Erityisesti kannustamme opettajia jakamaan kokemuksiaan, jotka perustuvat työhön luokkahuoneessa, koulussa, korkeakoulussa tai muissa opetuksen ja oppimisen tilanteessa. Aiheet voivat liittyä konferenssin teemaan monin tavoin: ne voivat johdatella ajankohtaiseen ongelmaan/kysymykseen, kuvata projekti-ideaa tai jo päättynyttä projektia, kertoa koulun arjesta ja kokemuksista, arvioida opetus- ja oppimateriaalia tai havainnoida ja analysoida viimeaikaista kehitystä kouluissa ja koulutuksessa.

Plenaristit:

Sonia Nieto, University of Massachusetts, Amherst  

Lou Harvey, University of Leeds   

Birgul Yilmaz, University of Westminster   

Venla Bernelius, Helsingin yliopisto 

Kutsutyöpajat 

Kutsutyöpajoja pitävät plenaristit ja muut kutsutut konferenssin keskeisistä teemoista. Tähän mennessä olemme varmistaneet työpajojen vetäjäksi Jenni Alisaaren (Turun yliopisto) ja Jessica Bradleyn (University of Sheffield).

Ehdotukset puheenvuoroiksi ja muiksi esityksiksi 

Kutsumme opettajia, tutkijoita, opettajankouluttajia, opiskelijoita sekä muita kielikoulutuksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneita jättämään ehdotuksia esityksiksi ja puheenvuoroiksi. Erityisesti kannustamme opettajia jättämään luokkahuone- tai koulutilanteita koskevia ehdotuksia. Aiheet voivat liittyä kesäkoulun teemaan eri tavoin; esimerkiksi johdanto ajankohtaiseen teemaan, hankeidea tai –raportti, tarina kouluelämästä ja –kokemuksista, henkilökohtainen katsaus opetukseen ja oppimateriaaleihin, tai havainnointejan viimeaikaisista kehityksistä kouluissa ja koulutuksessa.  

Toivomme erilaisia ehdotuksia, ja toivotamme tervetulleeksi multimodaaliset ja monikieliset tarjoukset:  

 • Työpajat ja kollokviot (2h) kentän toimijoille ja / tai tutkijoille 
 • Multimodaaliset esitykset kuten performanssit ja visuaaliset esitykset(esim. Vimeot jne ) (30 min)
 • Pienryhmäkeskustelut (esim. Kalamaljat, debatit, dialogit)  (1h)
 • Lyhyet puheenvuorot (esim.  speaker’s corner, TED-talk, hissipuhe) (5 min)
 • Paperit (30 min)
 • Muu esitys (30 min)

Pyydämme 300 sanan kuvausta tarjouksestasi. Sisällytäthän seuraavat tiedot:  

 • Mikä on aiheesi ja miten se liittyy konferenssin ja kesäkoulun teemaan?
 • Mikä on esityksesi tai puheenvuorosi tavoite? 
 • Kenen toivot kuuluva yleisöösi (esim. Opettajat, tutkijat...)?

Abstraktien jättö tällä linkillä: https://congress.cc.jyu.fi/socialjustice2020/cgi-bin/contact.cgi 

Viimeinen jättöpäivä: 15.12.2019 

Lisätietoja 

http://www.jyu.fi/socialjustice2020 

socialjustice2020@jyu.fi 

********************************************************************

Language Education for Social Justice 

Conference and 37th Summer School of Applied Linguistics 

June 1-3, 2020 University of Jyväskylä, Language Campus, Finland 

Co-chairs Johanna Ennser-Kananen and Sari Pöyhönen  

 

Submissions now open: https://congress.cc.jyu.fi/socialjustice2020/cgi-bin/contact.cgi 

  

What does social justice have to do with language education? Why do we need to talk about social justice as language teachers, teacher educators, and researchers?  

Nordic countries are often associated with social welfare and strive for egalitarianism. However, linguistic injustice prevail also there, and not all languages and linguistic practices are equal and associated with the same opportunities and privileges in and beyond educational contexts. In addition, linguistic injustices are never just about language. Factors such as race, ethnicity, gender, social class, ability, and sexual orientation are intrinsically linked to language and shape local, national, and international language attitudes, ideologies, and policies. What can researchers and educators do in order to take steps towards a more just field of language education? If the goal of education is to diminish social inequalities and support students in becoming socially conscious, critical, and engaged members of society, what kind of resources, skills, and teacher support is needed to achieve this?

Social justice is not something that can be brought about by an individual, it needs a community, a movement, institutions, and gatherings like this conference. This year, we particularly invite teachers, teacher educators, and researchers interested in language and education to join us in thinking about how to improve language education for all. We hope that as part of this conference, we will discuss questions including but not limited to:  

 • How can language education be a space where students and teachers learn together to see and challenge existing patterns of privilege and injustice?
 • What is needed to support teachers in promoting linguistic and cultural equity and equip them to support each other in developing/implementing respective pedagogies?
 • How can research look at and beyond language in education with the goal of being a catalyst for critical thinking, democracy, equity, and peace? 
 • How can language education and research support, respect, and better understand each other with the goal of making language education more equal and accessible for all learners?
 • How can both education and research turn a critical eye on themselves to recognize their complicity in perpetuating injustices and learn to do better?

Keynote speakers

Sonia Nieto, University of Massachusetts, Amherst

Lou Harvey, University of Leeds

Birgul Yilmaz, University of Westminster 

Venla Bernelius, University of Helsinki 

Invited workshops 

In addition to keynotes, we are organising invited workshops with keynotes and other invited researchers and practitioners. Two of them will be offered by Jenni Alisaari (University of Turku) and Jessica Bradley (University of Sheffield).

Submissions 

We warmly invite teachers, researchers, teacher educators, students, and everyone interested in language education for social justice to submit their proposals. We particularly encourage teachers to submit their contributions of classroom-, school-based, academic and otherwise teaching/learning-related work. Topics can address the conference topic in a multiplicity of ways, for instance as introduction of an urgent issue/question, as project idea or report, as story about school life and experiences, personal review of teaching and learning materials, or observations and opinions about recent developments in schools and education.   

We hope for submissions in a variety of formats, and welcome multimodal and/or multilingual submissions:  

 • Workshops and colloquia (2h) for practitioners and/or researchers
 • Multimodal formats such as performances and visual representations (e.g., vimeos ...) (30 min)
 • Small group discussions (e.g., fish bowl, debates, dialogues …) (1h)
 • Short speeches and rants (e.g. speaker’s corner, TED-like talks …) (5 min)
 • Papers (30 min)
 • Your own genre (30 min)

Please submit a 300-word description of your planned contribution, including the following information: 

 • What is your topic and how does it relate to the conference theme?
 • What is the aim of your contribution? 
 • Who do you hope to be your audience (e.g., teachers, researchers …)?

Submission link: https://congress.cc.jyu.fi/socialjustice2020/cgi-bin/contact.cgi 

Deadline: 15.12.2019 

Further information

http://www.jyu.fi/socialjustice2020  

socialjustice2020@jyu.fi