Evenemang

Nätverkets årliga huvudevenemang är Språkparlamentet som samlar olika intressegrupper inom språkutbildning för att diskutera aktuella språktutbildningspolitiska frågor kring det årliga temat. En kommuniké utges som resultat av diskussionerna i Språkparlamentet. Nätverket arbetar för att ge kommunikén största möjliga spridning för att få synlighet för språkutbildningsfrågor.

 

Språkparlamentet 2018

Språk i kommuner

torsdag 12.4.2018

Undervisnings- och kulturministeriet

Vid Språkparlamentet presenterades pinfärska kommunutredningar om språkbad på de inhemska språken och annan tvåspråkig verksamhet (Sjöberg, Mård-Miettinen, Peltoniemi & Skinnari 2018, på finska: Sjöberg ym. 2018; Peltoniemi, Skinnari, Sjöberg & Mård-Miettinen 2018) och publiken fick höra anföranden från Imatra, Pargas och Hyvinge stad. I parlamentets smågrupparbeten funderade man på god praxis, nuvarande utmaningar och framtidsvisioner.

Pressmeddelande: Språkparlamentet 2018: I kommunerna behövs vilja och strategiskt arbete för utveckling av språkutbildningen

 

Språkparlamentet 2016

Det nordiska språklandskapet i förändring

torsdag 7.4.2016 kl. 12.00–15.45
Undervisnings- och kulturministeriet

Huvudtemat i det sjunde nationella Språkparlamentet var de förändringar som skett i det nordiska språklandskapet. Det starkt ökande antalet asylsökande och därav följande växande behov av språkutbildning utmanar alla nordiska länder och deras skol- och integrationssystem. Hur har Norden reagerat på situationen? Hurdana beslut har man gjort? Hurdana samarbetsmöjligheter har de nordiska länderna?

Parlamentet ordnades av Det språkutbildningspolitiska nätverket och undervisnings- och kulturministeriet som en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Ett pressmeddelande utgavs som resultat av deltagarnas diskussioner i workhoparna för att påverka den samhälleliga debatten om parlamentets tema.

Språkparlamentet 2016: En bred syn på språkkunskaper behövs i Norden

 

Språkparlamentet 2012

Det tredje nationella Språkparlamentet arrangerades torsdagen den 29 mars 2012 i Vetenskapernas hus i Helsingfors av det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto.

Årets tema var livslång språkinlärning och språkundervisning. Parlamentet samlade lärare, forskare, studerande, representanter för lärarutbildning, utbildningsanordnare, föreningar och myndigheter för att diskutera temat.

Nycklarna till livslång språkinlärning grundar sig på diskussionerna under Språkparlamentet. De är avsedda för verksamma lärare, lärarstuderande och lärarutbildare för att väcka tankar och diskussion.

Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Pdf)
Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Prezi) 

 

Paneldebatt i Vasa 2009

Paneldebatt om svenskundervisningen och förverkligandet av de språkliga rättigheterna i Finland

lö 14.2.2009 kl. 13.50–15.45
Vasa universitet, Kurtén-auditoriet

Vid Vasa universitet anordnades den 14 februari en paneldebatt om hur svenskundervisningen i Finland kunde utvecklas vidare och hur de språkliga rättigheterna förverkligas för tillfället. Panelen anordnades som en del av Vasa universitets XXIX VAKKI-symposium som är ett årligt seminarium för forskare i fackspråk, översättningsteori och flerspråkighet. Panelen var tvåspråkig och öppen för alla intresserade.

I paneldebatten behandlade man djupgående bland annat sådana frågor som dagens läge inom svenskundervisningen i Finland, hur man har kommit till det nuvarande tillståndet och hurdana åtgärder utvecklingen av svenskundervisningen kräver. Ett aktuellt diskussionsämne i panelen var också kommunsammanslagningarnas inverkan på Finlands tvåspråkighet och förverkligandet av de språkliga rättigheterna.

Panelen leddes av professor Sauli Takala från Jyväskylä universitet och Åbo Akademi. Som panelister fungerade: Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg, undervisningsrådet Erik Geber (UBS), ordförande Sisko Harkoma (Svensklärarna i Finland rf), forskare Kjell Herberts (ansvarig för Språkbarometern Åbo Akademi), direktör Antti Hildén (Språkcentret vid Tammerfors universitet), professor (tf.) Karita Mård-Miettinen (Vasa universitet), direktör Pirkko Nuolijärvi (Forskningscentralen för de inhemska språken) samt skoldirektör Per-Olof Nyström (Karleby stads bildningscentral).

Panelen anordnades av Centralen för tillämpad språkforskning och Nätverket för språkutbildningspolitik vid Jyväskylä universitet.