OKM: Henriksson: Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan opetukseen tärkeitä lisäpanostuksia

opetus- ja kulttuuriministeriö 30.5.2024 13.04 Tiedote

Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolmella vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on nostaa suomalaisten oppimistuloksia ja koulutustasoa sekä vahvistaa perustaitojen osaamista, jotta jokainen saavuttaisi peruskoulusta riittävät perustiedot. Hallitus antoi torstaina asiaa koskevat asetusmuutokset.

Vuosiluokilla 1.-2. sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla ja vuosiluokilla 3.-6. äidinkielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Yhteensä opetuksen määrä vuosiluokilla 1.-6. lisääntyy siten kolme vuosiviikkotuntia. Tuntilisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin.

Tuntilisäysten taustalla on kansallisissa ja kansainvälisissä oppimistulostutkimuksissa havaittu perusopetuksen oppilaiden osaamistason lasku. Heikon osaamisen oppilaiden määrä on kasvanut selvästi lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä. 

-Tämä on yksi tämän hallituskauden tärkeimmistä panostuksista perusopetukseen. Vuosiviikkotunteja lisäämällä annamme oppilaille enemmän aikaa lisäharjoitteluun ja opettajille työrauhaa. Meidän on varmistettava, että kaikilla nuorilla on perustaidot – eli luku-, kirjoitus- ja laskutaito – hallussa, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Kolmen vuosiviikkotunnin lisääminen vuosiluokille 1-6 lisää kuntien kustannuksia palkkojen muodossa. Yhteensä muutoksen kokonaiskustannus on 20,6 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2025–2028 on muutoksen johdosta osoitettu 8 583 000 euroa vuodelle 2025, joka vastaa 5/12 muutoksen kokonaiskustannuksesta ja 20 600 000 euroa vuodesta 2026 alkaen.

Asetusmuutos on ollut lausuntokierroksella ja valmistelun aikana ministeriö järjesti erilliset kuulemistilaisuudet Suomen Kuntaliitolle ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle sekä niille erityisen koulutustehtävän saaneille opetuksen järjestäjille, joiden tuntijakoa on muutettu perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n mukaisesti.

Asetusmuutokset tulevat voimaan 1.8.2025.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson puh. 0295 330 079

Oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriö | okm.fi | info.okm@gov.fi