Tiedote: Laatukriteerit ohjaamaan AMK-kielten ja viestinnän opetusta / Pressmeddelande: Yrkeshögskolorna: Nya kvalitetskriterier styr språkundervisningen

Laatukriteerit ohjaamaan AMK-kielten ja viestinnän opetusta

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit ovat valmistuneet. Kriteeristö on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laadun kehittämisen työkaluksi.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen kriteerejä suositellaan käytettäväksi kielten ja viestinnän opetuksen kehittämisessä ja opetussuunnitelmatyössä sekä organisaatiomuutoksissa niin korkeakoulukohtaisesti kuin valtakunnallisestikin. Kriteeristön suunnittelussa on ennakoitu myös tulevaisuuden osaamistarpeita.

Laatukriteerit on jaoteltu kolmeen osaan: 1. Opiskelijan opintopolku kielten ja viestinnän opinnoissa, 2. Opetus ja ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä ja 3. Kielten ja viestinnän opetuksen organisointi ja käytännön järjestelyt ammattikorkeakoulussa. 

Laatukriteerit on laadittu valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen opettajien kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimissä vuosina 2018–2020. Kriteerit ovat syntyneet monivaiheisessa verkostoyhteistyössä, johon osallistui aktiivisesti muun muassa ammattikorkeakoulujen kielten valtakunnallinen vastuuopettajaverkosto. Valtakunnallinen kollegiaalinen yhteistyö ja yhteisten periaatteiden määritteleminen kielten opetuksessa on tärkeää ammattikorkeakoulukentän heterogeenisyyden vuoksi.

Työskentelyprosessiin kuului myös laaja palautelausuntokierros, jossa kriteereitä kommentoi 77 toimijaa. Palautteen antajien joukossa olivat edustettuina työmarkkina- ja opiskelijajärjestöt, ammattikorkeakoulujen johto ja laatuasiantuntijat, laaja joukko yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen ja kielitaidon arvioinnin asiantuntijoita sekä muita kieliverkostoja. Seuraavassa vaiheessa Asiantuntijatiimi järjestää työpajoja kriteerien käytöstä ammattikorkeakoulujen kieltenopettajille ja opetuksen suunnittelijoille.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimi on kollegiaalinen valtakunnallinen yhteistyöelin, joka kehittää kielten ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa. Tiimiin kuuluu kahdeksan toimikausittain vaihtuvaa jäsentä eri ammattikorkeakouluista. Asiantuntijatiimi toimii tiiviissä yhteistyössä Vastuuopettajaverkoston kanssa, johon kuuluu noin 60 opettajaa eri ammattikorkeakouluista. 

Lisätietoja: Asiantuntijatiimin puheenjohtaja, yliopettaja Tarmo Ahvenainen (Xamk), puh. 044 702 8216, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi, https://kivifoorumi.wordpress.com/

Laatukriteerit: https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetuksen-laatukriteerit-26.1.2021.pdf

*******

Yrkeshögskolorna: Nya kvalitetskriterier styr språkundervisningen

Kvalitetskriterierna för undervisningen i språk och kommunikation vid yrkeshögskolorna är färdiga att tas i bruk. Kriterierna ska fungera som ett verktyg för kvalitetsutvecklingen inom yrkeshögskolornas undervisning i språk och kommunikation.

Användningen av yrkeshögskolornas kvalitetskriterier för undervisningen i språk och kommunikation rekommenderas vid utvecklingen av undervisningen och i läroplansarbetet, samt vid organisationsförändringar både inom enskilda högskolor och nationellt. Vid planeringen av kvalitetskriterierna har man strävat efter att beakta också framtida kompetensbehov.

Kvalitetskriterierna är indelade i tre delar: 1. Studentens lärstig inom studier i språk och kommunikation, 2. Undervisning och handledning i olika lärmiljöer, 3. Organisering av undervisningen i språk och kommunikation och praktiska arrangemang.

Bakom kvalitetskriterierna står expertteamet för yrkeshögskolornas undervisning i språk och kommunikation, som åren 2018 - 2020 har utvecklat dem etappvis i ett nätverkssamarbete med bland annat yrkeshögskolornas nationella nätverk för ansvarslärare inom språk och kommunikation. Det riksomfattande kollegiala samarbetet och att skapa gemensamma principer för språkundervisningen är viktigt med tanke på yrkeshögskolefältets heterogenitet.

I arbetsprocessen ingick en omfattande kommentarsomgång som samlade kommentarer från inemot 80 olika aktörer. Dessa representerade arbetsmarknads- och studentorganisationer, yrkeshögskolornas ledning och kvalitetsexperter, en bred grupp experter inom utvärdering av språkundervisning och bedömning av språkkunskaper vid universitet och yrkeshögskolor, samt övriga språknätverk. I följande skede kommer Expertteamet att arrangera verkstäder kring användningen av kriterierna för yrkeshögskolornas språklärare och undervisningsplanerare.

Expertteamet för yrkeshögskolornas undervisning i språk och kommunikation är ett riksomfattande kollegialt samarbetsorgan som arbetar för att utveckla undervisningen i språk och kommunikation vid yrkeshögskolorna. Teamets åtta medlemmar från olika yrkeshögskolor byts regelbundet. Expertteamet samarbetar med Ansvarslärarnätverket med ca 60 språklärare från olika yrkeshögskolor.

För mera information kontakta: Lektor Kaj Eklund (Yrkeshögskolan Arcada), tfn 050 344 6349, förnamn.efternamn(at)arcada.fi, eller Expertteamets ordförande överlärare Tarmo Ahvenainen (Xamk), tfn 044 702 8216, förnamn.efternamn(at)xamk.fi, https://kivifoorumi.wordpress.com/

Kvalitetskriterierna: https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetuksen-laatukriteerit-26.1.2021.pdf