Tarjolla suomen kielen, kirjallisuuden ja viestinnän pedagogiikan opintoja 5–25 op

Hermolle - koulutuskokonaisuus (5 - 25 op) äidinkieltä ja kirjallisuutta perusopetuksessa, erityisesti luokilla 1–6 opettaville sekä oppiaineen pedagogiikasta kiinnostuneille

Haluaisitko kehittyä ja päästä ajan hermolle äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana?

Haluaisitko saada eväitä monilukutaidon pedagogiikkaan ja kehittyä samalla digiopena?

Laaja-alaisena ja sisällöiltään vaativana oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa opettajalle mahdollisuuksia mutta myös kovia vaateita. Myös monilukutaidon pedagogiikka eri oppiaineissa tuottaa uusia haasteita. Jatkuvasti muuttuvat ja kehittyvät monimuotoiset teksti- ja oppimisympäristöt ja koulun digitalisoituminen haastavat opettajaa päivittämään ja kehittämään paitsi omia vuorovaikutus-, digi- ja tekstitaitojaan myös oppilaidensa tietoja ja taitoja.

 

Hermolle-koulutuskokonaisuuden avulla

  • kehitetään valmiuksia ohjata ja arvioida vuorovaikutuksen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja
  • ohjataan huomioimaan erilaiset oppijat ja monentyyppiset oppimisympäristöt, erityisesti oppijan ja koulun mediamaailmojen kohtaaminen
  • ohjataan arvioimaan ja kehittämään oppimateriaalia opetukseen
  • ohjataan kehittämään oppijoiden kielitajua monikielisissä ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

Maksuton monimuotokoulutus perustuu työssä oppimiseen, opetuskokeiluihin ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen vertaistuen ja -palautteen avulla. Koulutus toteutetaan lähijaksojen, etäohjauksen ja verkkomateriaalin sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla, ja se on mahdollista opiskella täysin työn tai muiden opintojen ohessa: perjantai-iltapäivästä lauantai-iltaan kestäviä lähijaksoja on noin kerran kuukaudessa, ja kesä- ja elokuussa pidetään neljäpäiväiset lähijaksot, nekin siis koulujen loma-aikana.  Koulutuksessa sovelletaan opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmaa. - Koulutus ei tuota äidinkielenopettajan kelpoisuutta.

 

Koulutus koostuu viidestä moduulista (a 5 opintopistettä), jotka muodostavat 25 opintopisteen äidinkielen ja kirjallisuuden perusopintokokonaisuuden (ns. sivu-/erikoistumisaineen). Moduuleja voi opiskella myös yksittäin, ja niitä voi tiedustella yksittäisinä täydennyskoulutuspaketteina.

 

Moduulit (a 5 opintopistettä) - tarkemmat kuvaukset  https://www.jyu.fi/edupsy/ai-hermo:

  • Monimediaiset oppimisympäristöt alakoulun opetuksessa
  • Monilukutaitoiseksi nyt ja tulevaisuudessa
  • Kohti osallistavia kirjoittamisen taitoja
  • Puheviestinnän ja vuorovaikutuksen taidot ja merkitykset
  • Kielen, kulttuurin ja vuorovaikutuksen ilmiöt

 

Haku koulutukseen on menossa!