Opetusministeri: Laajapohjainen hanke kehittämään tulevaisuuden peruskoulua

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (28.2.2014)

Kiuru: Laajapohjainen hanke kehittämään tulevaisuuden peruskoulua

Opetusministeri Kiuru käynnistää laajapohjaisen Tulevaisuuden peruskoulu – Uuteen nousuun! – kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on selvittää peruskoulun nykytilaa ja oppimistulosten (PISA) heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen. Hanke toteutetaan mahdollisimman avoimena ja vuorovaikutteisena ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään laajalti peruskoulun uudistamisessa.

Kehittämishankkeessa on kaksi työryhmää: 1) osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana sekä 2) oppimismotivaatio, kouluviihtyvyys, opetusjärjestelyt ja -menetelmät. Niiden työtä koordinoi, ohjeistaa ja kommentoi laajapohjainen ohjausryhmä.

Osaaminen ja oppiminen yhteiskunnassa

Työryhmän tehtävänä on jäsentää ja koota laajapohjaiselle ohjausryhmälle tietoa siitä, mikä merkitys osaamisella ja oppimisella on yhteiskunnallisessa kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteena on löytää keinot, joiden avulla voidaan vaikuttaa oppimistulosten nostamiseen, tyttöjen ja poikien välisten sekä sosioekonomiseen taustaan liittyvien oppimistuloserojen kaventamiseen, alueellisen tasa-arvon toteutumiseen, yhdenvertaisten jatko-opintomahdollisuuksien turvaamiseen sekä koulujen sisäisen että koulujen välisen eriytymiskehityksen pysäyttämiseen. Lisäksi tarkastellaan vähemmistöjen asemaa koulutuksessa.

Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Motivaatio ja opetus

Työryhmän tavoitteena on löytää erilaisia tapoja, joilla peruskoulua voidaan järjestää sekä uudenlaisia, oppimistuloksia ja motivaatiota parantavia opetusmenetelmiä. Lisäksi tarkastelussa ovat erilaiset oppimisympäristöt, oppimateriaalit, kuten oppimispelit ja oppimista tukevat uudet innovaatiot.

Toisen työryhmän tehtävänantoon kuuluu mm. oppilaiden motivaatio ja kouluviihtyvyys, jonka puitteissa tulee selvittää sitä, miten oppimiseen liittyvää motivaatiota ja kouluviihtyvyyttä voitaisiin parantaa sekä sitä, mikä on motivaation ja viihtyvyyden merkitys oppimiselle ja koulunkäynnille. Lisäksi ryhmän tulee kerätä kokemuksia, miten erilaisin opetusjärjestelyin opetusta voitaisiin kehittää entistä mielekkäämmäksi sekä parantaa oppilaiden hyvinvointia.

Lisäksi pohditaan opettajakoulutuksen ja muun opetussektorin henkilökunnan koulutuksen sisältöjä ja menetelmiä sekä sitä, pystyykö nykymuotoinen opettajakoulutus turvaamaan, että opettajilla on tarvittavat tiedot, taidot ja valmiudet, kun he siirtyvät opettajakoulutuksesta työelämään.

Työryhmän puheenjohtaja on Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä.

Laajapohjainen ohjausryhmä

Molempien kehittämistyöryhmien työtä koordinoi, ohjeistaa ja kommentoi laajapohjainen ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii opetusministeri Krista Kiuru.

Ohjausryhmän jäseniä ovat kahdeksan puolueen edustajat, OKM:n ja OPH:n edustajat sekä 4-5 tutkimuselämän edustajaa, jotka ovat mukana myös alatyöryhmien työssä. Lisäksi kutsutaan edustajat OAJ:sta, Suomen Rehtoreista, Sivistystyönantajat ry:sta, JHL:sta, Kuntaliitosta, Suomen Vanhempainliitosta sekä toisen asteen opiskelijajärjestöistä.

Työskentelytapa

Työryhmät työskentelevät itsenäisesti pääasiassa asiantuntija-/tutkijavoimin. Ryhmät raportoivat toiminnastaan ja esityksistään ohjausryhmälle. Työryhmien tulee ottaa huomioon sekä kansallinen että kansainvälinen toimintaympäristö sekä suomen- että ruotsinkielellä annettava koulutus.

Kehittämistyöryhmien esitykset valmistellaan siten, että ne ovat soveltuvin osin käytettävissä käynnissä olevassa opetussuunnitelmatyössä (vuonna 2014), hallitusohjelmatyössä seuraavien eduskuntavaalien jälkeisessä ajassa (keväällä 2015) sekä mahdollisesti siitä eteenpäin.

Osana kehittämishanketta OKM järjestää verkkopohjaisen kyselyn sekä alueellisia tilaisuuksia, jotka mahdollistavat laajan kansalaiskeskustelun tulevaisuuden peruskoulusta.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Esa Suominen, puh. 043 824 5668
Osaaminen ja oppiminen yhteiskunnassa -työryhmän sihteeri: opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh. 02953 30140
Motivaatio ja opetus -työryhmän sihteeri: opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio, puh. 02953 30257

Tiedote OKM:n sivuilla