Työryhmä esittää parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (2.10.2014):

Työryhmä esittää parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien (yli 17-vuotiaat) mahdollisuuksia suorittaa peruskoulun oppimäärä pohtinut työryhmä esittää uudistuksia mm. säädöspohjaan, rahoitukseen, opiskelijoiden toimeentuloon sekä opettajien osaamiseen ja ohjaukseen. Työryhmä luovutti esityksensä opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle torstaina.

Työryhmä ehdottaa aikuisten perusopetukseen uutena mallina perusopetuksen valmistavaa vaihetta ja alkuvaihetta, yhdistämällä aikuisten perusopetuksen alkuvaihe ja aikuisten perusopetukseen valmistava opetus sekä aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Aikuisten perusopetuksen valmistavan vaiheen ja alkuvaiheen tavoitteena on, että opiskelijat hankkivat sellaisen osaamistason kussakin aikuisten perusopetuksen tuntijaon mukaisessa oppiaineessa, että se mahdollistaa opintojen aloittamisen varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa ja että he saavuttavat suomen/ruotsin kielen tavoitetason A2.2.

Rahoitusjärjestelmää muutettaisiin siten, että se mahdollistaisi uuden aikuisten perusopetuksen koulutusrakenteen mukaisen opiskelun päätoimisena, sivutoimisena tai aineopintoina. Nykyisen maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus rajattaisiin vain esi- ja oppivelvollisuusikäisille.

Työryhmä ehdottaa aikuisten perusopetuksen muuttamista kokonaan valtiorahoitteiseksi. Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus rahoituksineen siirtyisi työ- ja elinkeinohallinnolta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Siirtyvä määräraha olisi suuruudeltaan noin 4-5 miljoonaa euroa.

Ehdotuksiin kuuluu kotoutumistuella tuettavien omaehtoisten opintojen enimmäistukiajan pidentäminen 48 kuukauteen (nykyisen 24 sijaan). Tukea voisi siten saada suunnitelman mukaiselle ajalle – kuitenkin enintään 48 kuukaudeksi. Tuen maksamisen edellytyksenä olisi opinnoissa edistyminen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi esitetään, että opintotukea voisi saada myös aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa suoritettaviin päätoimisiin peruskouluopintoihin.

***

Työryhmän työn taustalla on valtion kotouttamisohjelma 2012 – 2015, jonka yhtenä tavoitteena on, että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset osallistuvat koulutukseen samassa suhteessa kuin kantaväestö.

Lisätietoja:
– työryhmän pj. johtaja Kirsi Kangaspunta (OKM), puh. 02953 30136
– neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson (OKM), puh. 02953 30141

Työryhmän ehdotus

Tiedote OKM:n sivuilla