Tiedote: Korkeakoulut nousuun lisääntyvällä yhteistyöllä!

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (23.3.2015):

Korkeakoulut nousuun lisääntyvällä yhteistyöllä!

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä esittää suosituksia Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi. Selvitys julkistetaan seminaarissa. Selvityksen laati Technopolis Group opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja se toteutettiin syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. Loppuraportti luovutettiin ministeri Kiurulle maanantaina.

Selvityksessä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen sekä esitetään kehittämissuosituksia. Asiantuntijaryhmä katsoo, että suomalaisten korkeakoulujen toimintaympäristö on haasteellinen erityisesti liittyen Suomen talouden tilaan ja kilpailukykyisyyteen.

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän mielestä Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii sinänsä hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia. Parantamisen varaa kuitenkin on. Erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja korkeakoulujärjestelmän joustavuutta on lisättävä merkittävästi.

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän tunnistamat kehittämistarpeet on listattu suosituksiksi, jotka käsittelevät seuraavia teemoja:

  1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on täytettävä samat laatukriteerit
  2. Opetuksen ja tutkimuksen laatu on tuotava ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiöön – aluevaikuttavuus ei ole näistä erillinen ”tulostavoitteensa”
  3. Korkeakoulujen ja korkeakoulusektorien yhteistyön esteet on purettava
  4. Opintopolkuja on kehitettävä joustaviksi
  5. Opetus- ja oppimismetodien modernisointia on vauhditettava
  6. Kansainvälistymistä on vahvistettava ja
  7. On tarpeen harkita mahdollisuuksia hyödyntää Kansallista koulutuksen arviointikeskusta (KARVI) enemmän järjestelmänkehittäjänä.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan raportti on tärkeä keskustelunavaus korkeakoulujen ja korkeakoulupolitiikan kehittämiselle.

– Raportin suosituksista haluan nostaa esiin kaksi kärkeä. Annan tukeni alueellisille kokeiluille ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omaehtoiselle yhteistyölle, jossa haetaan keskinäisen työnjaon muotoja. Lisäksi pidän yksilöiden ja yhteiskuntamme kannalta erittäin tarkoituksenmukaisena suosituksena opiskelumahdollisuuksien joustavoittamista korkeakouluissa. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden maan sisäistä liikkuvuuden mahdollistamista sekä joustavia väyliä vaihtaa opintosuuntaa korkeakoulujen sisällä ja siirtyä korkeakoulujen välillä.

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/higher_education.html?lang=en

Lisätietoja:

ylijohtaja Tapio Kosunen (OKM), puh. 0295330440
erityisavustaja Mikko Koskinen, puh. 050 304 2007

Tiedote OKM:n sivuilla