Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen suositukset yhdenmukaistavat opetusta ja edistävät opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua

Ammattikorkeakouluissa otetaan lukuvuoden alettua käyttöön päivitetyt kielten ja viestinnän käytäntösuositukset. Suositusten tarkoitus on suunnata ja yhdenmukaistaa kielten opetusta nykyistä monimuotoistuvaa ja monikielistyvää yhteiskuntaa vastaavaksi.

Tiedote 18.9.2023

Suositusten tavoitteena on yhdenmukaistaa kielten ja viestinnän opetuskäytänteitä ammattikorkea-kouluissa. Näin suositukset vahvistavat opiskelijan oikeusturvaa ja edistävät yhdenvertaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Päämääränä on myös opetuksen laadun varmistaminen.

Suositusten päivittäminen tuli tarpeelliseksi monista syistä: Ensiksi korkeakoulujen välinen yhteistyö on tiivistymässä Digivisio 2030 -hankkeen myötä, mikä edellyttää entistä selkeämpiä ohjeistuksia yhteisen opintotarjonnan toteuttamiseksi. Ristiinopiskelusopimuksia onkin jo tällä hetkellä olemassa monien korkeakoulujen välillä. Toiseksi viime vuosina kielten ja viestinnän opetuksen menetelmät ovat monipuolistuneet ja opiskelijaryhmät muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi. Kolmanneksi suomen ja ruotsin kielen opetus kansainvälisille opiskelijoille on vaatinut pitkään tarkempaa ohjeistusta.

Ylempien amk-tutkintojen kielten ja viestinnän opinnot huomioitu ensimmäistä kertaa

Käytäntösuositukset sisältävät ohjeistuksia opetuksen määrään, ajoitukseen ja toteutustapaan sekä arviointiin, ohjaukseen ja kypsyysnäytteen kirjoittamiseen. Suosituksiin on lisätty aivan uusina ylempiä amk-tutkintoja koskevia kielten ja viestinnän opetusta määrittäviä ohjeistuksia. Uutta on myös suositus henkilökohtaisesta kielenoppimissuunnitelmasta (kieli-HOPS), jota tarjotaan osaksi laadukasta kielten ja viestinnän opetusta ja ohjausta. Lisäksi suosituksissa on kauttaaltaan täydennetty ja laajennettu kansainvälisten tai äidinkieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten opiskelijoiden kielenopiskelun ohjeistusta vastaamaan parempiin monimuotoistuvan ja monikielistyvän yhteiskunnan vaatimuksiin.

Käytäntösuositukset on tarkoitettu opettajien, opetuksesta ja ohjauksesta vastaavien henkilöiden sekä opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijoille suositukset antavat tietoa siitä, millä tavalla laadukas kielten ja viestinnän opetus suositellaan ammattikorkeakouluissa toteutettavan.

Ensimmäiset käytäntösuositukset julkaistiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen toimeksi-antona vuonna 2006. Suosituksia on päivitetty vuosina 2011 ja 2016. Päivitystyö on tehty amk-kielten ja -viestinnän opetuksen asiantuntijatiimissä yhteistyössä valtakunnallisen vastuuopettajaverkoston kanssa.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimi on kollegiaalinen valtakunnallinen yhteistyöelin, joka kehittää kielten ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa. Tiimiin kuuluu kahdeksan toimikausittain vaihtuvaa jäsentä eri ammattikorkeakouluista. Asiantuntijatiimi toimii tiiviissä yhteistyössä vastuuopettajaverkoston kanssa, johon kuuluu noin 70 opettajaa eri ammattikorkeakouluista.

Lisätietoja: Asiantuntijatiimin puheenjohtaja, lehtori Kaarina Murtola, Laurea-ammattikorkeakoulu
p. +358 46 856 7821, kaarina.murtola@laurea.fi, https://kivifoorumi.wordpress.com/
Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset 2023