Arviointitutkimus: Yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot heikentyneet

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (14.11.2013):

Arviointitutkimus: Yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot heikentyneet

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen taidot ja koulunkäyntiä koskevat asenteet ovat heikentyneet selvästi vuodesta 2001. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus on arviointitutkimuksessaan verrannut oppimistaitoja ja koulunkäyntiä koskevia asenteita vuosina 2001 ja 2012.

Vuonna 2012 toteutetussa oppimaan oppimisen arvioinnissa tulokset ovat laskeneet vuoteen 2001 verrattuna kaikilla arvioiduilla osaamisalueilla – päättelytaidoissa, matemaattisessa ajattelussa ja luetun ymmärtämisessä – ja se näkyy myös koulumyönteisten asenteiden selvänä vähentymisenä. Vastaavasti koulukielteiset asenteet ovat vahvistuneet jonkin verran.

Tytöt suoriutuivat osaamistehtävistä poikia paremmin kaikilla kolmella osaamisalueella, vaikkakin lasku oli heillä ollut hieman voimakkaampaa kuin pojilla osassa tehtävistä. Maan eri osien ja koulujen väliset osaamiserot olivat vähäiset. Koulujen väliset erot eivät myöskään ole kasvaneet mutta yksilöiden ja luokkien väliset erot ovat. Tulokset ovat heikentyneet myös niin parhaiten kuin heikoiten tehtävissä menestyneiden suorituksessa. Oppilaiden kotitaustan vaikutus oli aikaisempien tulosten mukainen: Mitä koulutetumpia oppilaiden vanhemmat olivat, sitä paremmin oppilaat suoriutuivat tehtävistä.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaan hallitusohjelmaan sisältyvään arviointitutkimukseen osallistui noin 7 800 yhdeksäsluokkalaista 65 kunnan 82 koulussa keväällä 2012. Edellisen kerran vastaava arviointi oli toteutettu samoissa kouluissa keväällä 2001.

Lisätietoja:

– professori Jarkko Hautamäki, puh. 050 318 2183
– opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh. 0295 3 30140

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P. & Hotulainen, R. (2013). Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa. Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. Tutkimuksia 347. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Koulutuksen arviointikeskus. Helsinki: Yliopistopaino.

Tutkimusraportti on luettavissa Helsingin yliopiston verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.helsinki.fi/cea/julkaisut/index.html