Eurooppalaisen kielitaitoindikaattoritutkimuksen ja Eurobarometrin tulokset julkaistu

Eurooppalaisen kielitaitoindikaattoritutkimuksen tulokset julkaistu

Eurooppalaisen kielitaitoindikaattoritutkimuksen tulokset julkistettiin 21.6. Työ on ollut erittäin mittavaa, ja siihen osallistui suuri joukko kielitaidon arvioinnin asiantuntijoita ns. Survey Lang –konsortion puitteissa. Varsinainen tutkimustyö alkoi vuonna 2008. Tutkimukseen osallistui 54 000 koululaista (pääosin perusopetuksen päättövaiheessa olevia oppilaita) 14 eri Euroopan maasta (Bulgaria, Kroatia, Viro, Belgia, Ranska, Kreikka, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Englanti). Suomi ei lähtenyt mukaan tässä vaiheessa.

Kukin mukaan lähtenyt maa testasi osaamista kahdessa eri kielessä: oppilaiden ensimmäisessä ja toisessa vieraassa kielessä. Tutkimus koski kolmea kielitaidon osa-aluetta: luetun ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä sekä kirjoittamista. Puheen tuottamista ei testattu teknisten ongelmien vuoksi. Kukin maa saattoi valita joko kynä ja paperi –testin tai tietokoneavusteisen testin. Testattavat kielet olivat englanti, saksa, ranska, espanja ja italia. Jokainen oppilas testattiin kahdella eri kielitaidon osa-alueella yhdessä kielessä.

Koska kielten opetuksen alkamisajankohta, opetustuntien määrä sekä oppilaiden lähtökielen (äidinkielen) etäisyys opiskeltavista kielistä poikkeavat suuresti eri maissa, vaihtelevat tuloksetkin suuresti maasta toiseen ja kielestä toiseen. Selkeä havainto kuitenkin on, että englannin oppimistulokset ovat paremmat kuin muiden kielten. Kuitenkin tulokset myös englannin kohdalla vaihtelevat maasta toiseen huomattavan paljon. Tulokset on kuvattu Kieltenopetuksen ja –oppimisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla (6-portainen asteikko). Ensimmäisessä vieraassa kielessä (useimmiten englanti) oppilaista 42 % ja toisessa vieraassa kielessä  25 % ylsi itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle (vähintään B1). Saavutustaso ymmärtävistä mittaavissa testeissä (kuullun ja luetun ymmärtäminen) oli huomattavasti parempi kuin tuottamista (kirjoittamista) mittaavissa testeissä.

Julkistamistilaisuudesta on saatavilla pieni video, jossa puhuu kieliasioista vastaava komissaari: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=86378

Kirjallisena tietoa löytyy täältä (Final Report, Technical Report, Executive Summary): http://ec.europa.eu/languages/eslc/index.html

**********

Euroopan komission uutinen 21.6.

Kahden vieraan kielen oppimistavoite saa laajaa kannatusta

Eurooppalaisten asennoitumista kieliin on kartoitettu laajassa kyselytutkimuksessa (Erityiseurobarometri 386: ”Eurooppalaiset ja heidän kielensä”). Tutkimuksen tulokset julkisti komissaari Androulla Vassiliou 21.6.2012.

Eurobarometri-kyselyssä selvitettiin kansalaisten käsityksiä monikielisyydestä, vieraiden kielten opiskelusta ja kääntämisestä. Tulokset osoittavat, että eurooppalaiset suhtautuvat monikielisyyteen erittäin myönteisesti.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki eurooppalaiset (98 %) pitävät vieraiden kielten osaamista lastensa tulevaisuuden kannalta hyödyllisenä. Vastaajista 88 % katsoo, että vieraiden kielten taito on myös heille itselleen hyödyllistä.

Lähes kolme neljäsosaa vastaajista (72 %) kannattaa EU:n tavoitetta, jonka mukaan kaikkien kansalaisten tulisi oppia vähintään kahta vierasta kieltä. Noin 77 % katsoo, että kielitaidon parantamisen tulisi olla yksi politiikan painopisteistä. Eri kielten tärkeyttä vertailtaessa noin kaksi kolmasosaa vastaajista (67 %) arvioi englannin olevan itselleen joko hyödyllisin tai toiseksi hyödyllisin vieras kieli. Tässä yhteydessä seuraavaksi eniten mainintoja saivat saksa (17 %), ranska (16 %), espanja (14 %) ja kiina (6 %).

Lähde: http://ec.europa.eu/languages/news/20120621-eurobarometer386_fi.htm

Lisätietoja: