Kaksi uutta julkaisua varhennetusta kieltenopetuksesta: A1-englanti ja A1-finska - oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia

Vuoden 2020 alusta Suomen kouluissa on aloitettu A1-kielen opiskelu jo vuosiluokalla 1. Tähän liittyen Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi tekivät Opetushallituksen rahoittaman tutkimuksen, jossa selvitettiin opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä ja kokemuksia vuosiluokalla 1 alkaneesta A1-kielen opetuksesta ja opiskelusta sekä oppilaiden suoriutumista kielitehtävissä.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä ruotsinkielisten koulujen A1-finskan että suomenkielisten koulujen A1-englannin opetusta. Tutkimustulokset on julkaistu tänään 10.11.2021 kahtena julkaisuna:

A1-englanti suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–6: Oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia

Tässä julkaisussa kuvataan A1-englannin tutkimuksen tuloksia, johon osallistui yhteensä 363 luokkien 1–6 oppilasta, 550 opettajaa ja 129 tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden huoltajaa vuosina 2020–2021. Tutkimuksessa havaittiin, että niin siihen osallistuneet opettajat ja oppilaat kuin huoltajat suhtautuivat myönteisesti A1-englannin opetukseen ja sen aloittamiseen jo vuosiluokalla 1. Kaikkien vastaajaryhmien näkemyksissä opetuksen luonteesta korostui oppimisen leikinomaisuus, mitä pidettiin yleisesti oppimista motivoivana tekijänä. Oppilaat kertoivat käyttävänsä englantia varsin säännöllisesti vapaa-ajallaankin, mikä lisääntyi selvästi oppilaiden iän myötä ja oli suurinta vuosiluokan 6 oppilailla. Kielitehtävissä vuosiluokkien 1–2 oppilaat osasivat sanoa yksittäisiä englannin sanoja ja tervehdyksiä, ja sanaston hallinta kasvoi tasaisesti vuosiluokkatason mukaisesti. A1-englannin tuloksia suhteutetaan julkaisussa jossain määrin myös A1-finskan tuloksiin, joista raportoidaan yksityiskohtaisemmin omassa julkaisussaan. 

A1-englantia koskeva julkaisu: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/a1-englanti-suomenkielisen-perusopetuksen-vuosiluokilla-1-6

A1-finska ruotsinkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–2: Oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia

Tämä julkaisu käsittelee ruotsinkielisten koulujen finskan opetusta sekä A-finskan oppimäärän että äidinkielenomaisen oppimäärän (mofi) osalta. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2020 opettajille (N=94) ja huoltajille (N=50) lähetetyllä kyselyllä sekä haastattelemalla oppilaita (N=86) ja teettämällä heillä kielen ymmärtämisen ja tuottamisen tehtäviä. Tutkimuksessa havaittiin, että niin siihen osallistuneet opettajat ja oppilaat kuin huoltajat suhtautuivat myönteisesti suomen kieleen ja sen opetuksen aloittamiseen jo vuosiluokalla 1. Kaikkien vastaajaryhmien näkemyksissä opetuksen luonteesta korostui oppimisen leikinomaisuus, mitä pidettiin yleisesti oppimista motivoivana tekijänä. Haasteeksi koettiin kuitenkin suuret erot oppilaiden kielitaidossa ja suomen kielen käytössä vapaa-ajalla. Kielitehtävien tulokset osoittivat, että A-finskan oppimäärää opiskelevat olivat pääosin oppineet kielen perussanastoa ja -fraaseja, kun taas suurin osa äidinkielenomaista oppimäärää opiskelevista osasi suomea suhteellisen sujuvasti. A1-finskan tuloksia suhteutetaan julkaisussa jossain määrin myös suomenkielisten koulujen A1-englannin tuloksiin, joista raportoidaan yksityiskohtaisemmin omassa julkaisussaan

A1-finskaa koskeva julkaisu: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/a1-finska-ruotsinkielisen-perusopetuksen-vuosiluokilla-1-2

Lisätietoja ja julkaisut OPH:n sivuilla:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/leikinomaisuus-innostaa-oppimaan-kielta-jo-ekaluokalla