Kartoitus suomenruotsalaisesta viittomakielestä julkaistiin

Kuurojen Liiton tiedote (10.8.2015):

Kartoitus suomenruotsalaisesta viittomakielestä julkaistiin

Suomenruotsalainen viittomakieli on yksi Suomen uhanalaisimmista vähemmistökielistä. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. on teettänyt kartoituksen selvittääkseen kielen ja kielenkäyttäjien tilanteen.

Kartoituksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää kuurojen suomenruotsalaisten sekä ruotsia/suomenruotsalaista viittomakieltä hallitsevien viittomakielen tulkkien todelliset lukumäärät. Päämääränä oli myös kuvata kielen elinvoimaisuutta.

Kartoituksen tulos osoittaa, että kuurojen suomenruotsalaisten viittomakielisten lukumäärä on huomattavasti aiemmin arvioitua 150 henkilöä pienempi. Tällä hetkellä Suomessa on noin 90 kuuroa kielenkäyttäjää. Kartoitettujen kuurojen kielenkäyttäjien keski-ikä on korkea, sillä lähes 70 prosenttia heistä on syntynyt joko 1950-luvulla tai aiemmin. Maantieteellisesti kuurot kielenkäyttäjät ovat sijoittuneet pääasiallisesti ruotsinkieliselle rannikolle, lähinnä Pohjanmaan ja Uudenmaan maakuntiin. Suomenruotsalaista viittomakieltä ja ruotsia osaavien viittomakielen tulkkien osalta Kelalta ja palveluntuottajilta saatiin ristiriitaista tietoa tulkkien lukumäärästä suhteessa kielenkäyttäjien omiin käsityksiin. Kelan ja tulkkauspalvelun tuottajien tiedot perustuvat tulkkiprofiileihin, joiden mukaan suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja on 21–24. Kielenkäyttäjät puolestaan arvioivat, että tulkkeja on vain noin kymmenen.

Kartoituksessa todetaan myös, että suomenruotsalaisten viittomakielisten keskuudessa vaikuttaa vallitsevan aivan erityinen yhteenkuuluvuuden tunne, joka saa heidät jatkamaan taistelua kielellisten ja kulttuuristen oikeuksiensa puolesta. Toisaalta tahto ja voima taistella kielen puolesta ovat kartoituksen mukaan suoraan kytköksissä yhteisön ulkopuolisten asenteisiin ja kielen yhteiskunnalliseen asemaan. Toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että tukitoimien toteutusten on oltava sellaisia, että ne samaan aikaan turvaavat sekä kielen eloonjäämisen että kielenkäyttäjien kielelliset oikeudet

Kartoituksen tulokset sekä tiivistelmät ruotsiksi, suomeksi, suomenruotsalaisella viittomakielellä sekä suomalaisella viittomakielellä ovat nyt saatavilla projektin loppuraportissa yhdistyksen verkkosivuilla, linkki alla.

Kartoituksen tulokset ja tiivistelmät

Tiedote Kuurojen Liiton sivuilla