Karvin tiedote: Valmistava ja oman äidinkielen opetus edistävät kielellisiä valmiuksia, mutta oppimisen tuessa vielä parannettavaa

Arviointitulosten mukaan valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus edistävät oppilaiden kielellisten taitojen kehittymistä, kouluvalmiuksia ja suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumista. Valmistavan opetuksen ja perusopetuksen välisissä integroimiskäytänteissä on kuitenkin haasteita, mihin vaikuttavat osaavan opettaja- ja ohjaajaresurssin puute sekä liian vähäinen yhteistyö koulun sisällä. Oman äidinkielen opetuksen tulokset puolestaan vahvistavat aiempia havaintoja oppiaineen heikosta statuksesta. Molemmille oppiaineille yhteistä on, että nykyresursseilla ei pystytä huolehtimaan riittävästä tuesta oppilaille.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI

Tiedote 8.9.2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2021–2022 valmistavan opetuksen ja oppilaan oman äidinkielen opetuksen tilaa ja vaikuttavuutta. Valmistava opetus on tarkoitettu kaikille maahanmuuttotaustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei vielä ole tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää ja sen tarkoituksena on tukea oppilaiden aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen.

Arviointiin osallistui 73 opetuksen järjestäjää, 163 rehtoria, 308 valmistavan opetuksen opettajaa ja 154 oman äidinkielen opettajaa. Arvioinnissa järjestettiin valmistavan opetuksen oppilaille suomen kielen testi, johon osallistui 2211 oppilasta.

Valmistavan opetuksen ja perusopetuksen sujuvat integrointikäytänteet edistävät kielen oppimista

Toimivat integrointikäytänteet perusopetukseen ja luokkien välinen yhteistyö edistävät arviointitulosten mukaan opetuksen toteuttamista ja oppilaan sujuvaa siirtymistä perusopetukseen. Olisi tärkeää, että oppilaat voisivat opiskella valmistavan opetuksen alusta saakka oman ikäryhmänsä kanssa niissä oppiaineissa, joissa se kielellisesti tai muuten sujuu.  Tulosten mukaan kehittämällä valmistavan opetuksen oppilaiden kontakteja suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden kanssa opetuksen laatu kouluissa paranisi. Kontaktien lisääminen on tärkeää, koska vuorovaikutus oman viiteryhmän kanssa opetuksen alkuvaiheessa edistää kielen oppimista ja lisää opiskelumotivaatiota.

Olisi tärkeää, että valmistavan opetuksen oppilaat pääsevät osaksi koulun arkea ja yhteisöä alusta saakka. Esimerkiksi yhteiset pelit ja leikit välitunneilla auttavat luomaan kaverisuhteita ja parantamaan kielitaitoa, toteaa yksikön johtaja Salla Venäläinen.

Integrointikäytänteissä on kuitenkin haasteita esimerkiksi yhteisten käytäntöjen puuttumisen takia. Valmistavassa opetuksessa ei aina ole riittävästi pysyvää henkilöstöä eikä aikaa tehdä yhteistyötä.

Iltaisin järjestetty oman äidinkielen opetus vähentää oppilaiden osallistumista

Oman äidinkielen opetus ei ole opetuksen järjestäjille velvoittavaa, ja oppilaille opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen lähellä oppilaan kotia tai omassa koulussa sekä opetuksen sijoittaminen lukujärjestykseen lisäävät opetukseen osallistumista.

Arvioinnin tulokset viittaavat oman äidinkielen opetuksen heikkoon asemaan ja arvostukseen, jotka ovat tulleet esiin myös aiemmin. Oppiaineen heikko asema vaikuttaa myös opettajan työhön. Opettaja työskentelee usein eri kouluilla ja iltaisin ilman mahdollisuutta yhteistyöhön muiden opettajien kanssa, kertoo arviointiasiantuntija Tanja Laimi.

Opetuksen järjestäjien mahdollisuudet vastata oman äidinkielen opetuksen tarpeeseen ovat erilaiset eri puolilla Suomea, sillä potentiaalisten oppilaiden määrät vaihtelevat alueittain. Tulosten mukaan monessa kunnassa on tarvetta nykyistä useamman kielen opetukseen. Oman äidinkielen opetuksen järjestämistä edistää erityisesti ammattitaitoisten opettajien saatavuus. Kaikissa kielissä ei ole mahdollista pätevöityä Suomessa, ja kuntien rekrytointikäytänteet ja kelpoisuusvaatimukset sekä niiden soveltaminen vaihtelevat. Opettajien saatavuutta voisi edistää määrittelemällä saavutettavissa olevat oman äidinkielen opettajan kelpoisuusehdot ja kehittämällä monikielisyyttä tukevia koulutuskokonaisuuksia.

Oppilaiden tuen tarpeeseen ei pystytä aina vastaamaan

Arvioinnin tulokset antavat aihetta pohtia, saavatko kaikki oppilaat riittävästi tukea oppimiseensa. Tulosten mukaan sekä valmistavassa että oman äidinkielen opetuksessa ei nykyresursseilla pystytä vastaamaan oppilaiden tuen tarpeeseen. Muun muassa opettaja- ja ohjaajaresurssi on riittämätön valmistavassa opetuksessa. Arvioinnin tulokset vahvistavat aiempien selvitysten tuloksia tämänhetkisen tuen määrän ja laadun puutteista.

Sekä valmistavan että oman äidinkielen opetuksen opettajat opettavat hyvin eri-ikäisiä ja taidoiltaan erilaisia oppilaita. Ryhmien moninaisuus ja opettajan ajanpuute vaikeuttavat yksilöllisen tuen antamista, arviointiassistentti Saana Seppälä kuvaa.

Oppimisen tukemiseen ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen tarvitaan lisää keinoja. Opettajat kokevat tarvitsevansa täydennyskoulutusta taidoiltaan heikkojen oppilaiden tukemiseen ja oppimisvaikeuksiin. Myös koulun henkilöstön yhteistyötä lisäämällä voidaan parantaa mahdollisuutta antaa yksilöllistä tukea, sillä merkittävin yhteistyön muoto on keskustelu oppilaan tuen tarpeesta. Yhteistyötä tehdään kuitenkin harvoin kollegan, yhteisen ajan tai paikan puuttumisen vuoksi.

Arvioinnin tulokset julkaistaan Karvin verkkosivuilla 8.9.2022 osoitteessa: https://karvi.fi/2022/09/08/valmistava-ja-oman-aidinkielen-opetus-edistavat-kielellisia-valmiuksia-mutta-oppimisen-tuessa-viela-parannettavaa/

Lisätietoja:

Yleissivistävän koulutuksen yksikön johtaja Salla Venäläinen, puh. 029 533 5549, salla.venalainen@karvi.fi

Hankkeen verkkosivut