Kielikoulutuspolitiikan väitöskirja-apurahat Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Jyväskylän yliopisto) julistaa haettaviksi 1-2 väitöskirja-apurahaa kielikoulutuspolitiikan tutkimukseen. Apuraha voi olla 4-6 kuukauden startti- tai viimeistelyraha tai 12 kuukauden kokovuotinen apuraha tutkimuksen vaiheesta riippuen.  

Apurahan suuruus on 1400 € kuukaudessa. Apurahan käyttö on mielellään aloitettava vuoden 2010 aikana, ja se on käytettävä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Väitöskirjatyön tulee liittyä kielikoulutuspolitiikan teemoihin. Kielikoulutuspolitiikka on laaja-alainen tutkimusala, jolla on kytköksiä yhteiskunnan tutkimukseen, kasvatustieteisiin, kielitieteisiin, taloustieteisiin, historiantutkimukseen jne. Tutkimussuunnitelma voi siis koskea esimerkiksi kielikoulutuksen taloutta, kielipolitiikan ja kielikoulutuksen kytköksiä, kielikoulutuksen historiaa, työelämän kielikoulutusta, opettajankoulutusta, kielikoulutusta koulutusjärjestelmässä jne. Apurahalla rahoitettavaa tutkimusta ei ole rajattu mihinkään yksittäisiin kieliin. Aiemmat julkaisut ja tutkijakokemus ovat eduksi hakijalle.

Hakemukseen pyydetään liittämään vähintään seuraavat tiedot:

–  Henkilö- ja yhteystiedot
–  Opinto-ote maisterin tutkintoon sisältyvistä opinnoista
–  CV tai ansioluettelo (sis. keskeiset julkaisut)
–  Tiivis julkaisusuunnitelma väitöskirjan aiheesta, tavoitteesta, alustavasta kysymyksenasettelusta, aineistosta, ja tämänhetkisestä vaiheesta (max. 5 liuskaa)
–  Väitöskirjatyön pääohjaajan nimi (jos jatko-opinnot on jo aloitettu).

Apurahan saaminen edellyttää vapautta päätoimesta.

Hakemukset osoitetaan Soveltavan kielentutkimuksen keskukselle ja toimitetaan tutkimuskoordinaattori Taina Saariselle perjantaihin syyskuun 17. päivään klo 16.15 mennessä. Postiosoite on Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus / Saarinen,  PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse eikä faksilla.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen jatko-opinnoista saa lisätietoa osoitteesta
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/opiskelu/jatko

Lisätietoja: Taina Saarinen, taina.m.saarinen@jyu.fi, puh. 014-260 3532 tai 0400 247 970