Linguapeda 2023: esitelmäkutsu/inbjudan till föredrag/call for abstracts

För svenska, se nedan. 

For the English version, please scroll down. 

 

Linguapeda 2023

Tervetuloa Linguapeda 2023 -konferenssiin! Konferenssi järjestetään 15.-16.5.2023 Jyväskylän yliopistossa.

Tänä vuonna teemanamme on Monikielisyys, moninaisuus ja monilukutaidot: kielten opiskelu muuttuvassa maailmassa. Ohjelmassa on suullisia esitelmiä, posteriesitelmiä, paneelikeskustelu sekä keynote-puheenvuoro, jonka pitää apulaisprofessori Gessica De Angelis Norwegian University of Science and Technology -yliopistosta.

Konferenssiin ovat tervetulleita kaikki kielikasvatuksen tutkijat, opettajat, opetusharjoittelun ohjaajat, opiskelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet osallistumaan ja esittelemään tutkimustaan. Yhdessä jatkamme kielikasvatuksen yhteistyöperinnettä!  

Konferenssissa voit esitellä kielipedagogiseen teemaan liittyvää valmista tai keskeneräistä tutkimustasi, opetuskokeiluja, pedagogisia kehitysideoita jne. Voit jättää abstraktin suullisesta esityksestä tai posterista. Esityksen kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. 

Abstraktien jättö tapahtumaan on nyt auki. Abstraktit pyydetään lähettämään viimeistään 6.2.2023 tapahtuman verkkosivujen https://www.jyu.fi/en/congress/linguapeda2023 kautta. 

Abstraktin pituus: korkeintaan 250 sanaa (abstraktiin ei sisällytetä lähdeluetteloa)

Abstraktin rakenne (hyödynnä soveltuvin osin):

 • Tutkimuksen tai kokeilun tavoite ja teoriaperusta
 • Tutkimuskysymykset tai kokeilun kohde
 • Suoritustapa: tutkimushenkilöt, mittarit ja niiden suhde tutkimuskysymyksiin ja teoriaperustaan, tiedon keruun ja analyysin menetelmät
 • Tärkeimmät tulokset
 • Johtopäätökset ja toimintasuositukset

Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan 15.3.2023 mennessä.

Ota yhteyttä: linguapeda2023@jyu.fi

______________________________________________

Linguapeda 2023

Välkommen till Linguapeda 2023! I år äger konferensen rum den 15-16 maj 2023 vid Jyväskylä universitet.

Konferensens tema är Flerspråkighet, mångfald och multilitteracitet: språkutbildning i en föränderlig värld. På konferensen får vi njuta av presentationer, paneldiskussioner och föredrag av olika slag (muntliga och posterpresentationer), och ett keynote-föredrag som hålls av biträdande professor Gessica De Angelis från Norwegian University of Science and Technology.

Vi välkomnar till denna vårliga sammankomst såväl nationella som internationella forskare i språkpedagogik, lärare, praktikhandledare, studenter och andra personer. Linguapeda 2023 är en fortsättning på den anrika traditionen av nationella möten mellan lärarutbildare, forskare och språklärare sedan 1990-talet. 

Vi välkomnar presentationer som på olika sätt anknyter till det språkpedagogiska temat – du kan presentera din (pågående eller slutförda) forskning eller undervisningsexperiment osv. Presentationer kan ges på finska, svenska och engelska.  

Inlämning av abstrakt är nu öppen på nätsidan https://www.jyu.fi/en/congress/linguapeda2023/pa-svenska till den 6 februari 2023.

Längd: max 250 ord (abstraktet ska inte innehålla en källförteckning)

Disposition (utnyttja i lämpliga delar):

 • Målsättning och teoretisk bakgrund
 • Forskningsfrågor och/eller utvecklingsprojekt
 • Genomförande: deltagare och mätinstrument i förhållande till forskningsfrågorna och bakgrundsteorin, metoder för datainsamling och analys
 • Centrala resultat
 • Slutsatser och rekommendationer

Besked om godkännande av abstrakt meddelas senast 15.3.2023.

Kontakta oss: linguapeda2023@jyu.fi

--------------------------------------------------------------

Linguapeda 2023

Welcome to the Linguapeda 2023 Conference! The conference will be organized on the 15th and 16th of May at the University of Jyväskylä.

This year our theme will be Multilingualism, diversity and multiliteracy skills: language education in a changing world. During the conference, we have the chance to listen to oral and poster presentations, panel discussion and a keynote speaker, Associate Professor Gessica De Angelis from Norwegian University of Science and Technology. We welcome all researchers in language education, teachers, teacher educators, students and others who are interested in the topic to participate in the conference. The conference brings together multiple stakeholders in the field of language teacher education.  

In the conference, you can present research related to language pedagogy (whether completed or in-progress), or present demonstrations and reports on good practices in teaching and education. Oral and poster presentations can be held in English, Finnish or Swedish. 

Abstract submission is now open until 6 February 2023 at the conference website https://www.jyu.fi/en/congress/linguapeda2023/in-english.

Length of abstract: Max. 250 words (do not include a list of references)

Structure of abstract (please use the following as appropriate):

 • The goal and theory base of the research or experiment
 • Research questions or target of experiment
 • Method: research participants, measures, their relation to the research questions and theory base, methods of data collection and analysis
 • The most important results
 • Conclusions and implications

Notifications of acceptance will be sent by 15 March 2023.

Contact us: linguapeda2023@jyu.fi