Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin – lukiokoulutukselle oma kehittämishanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (13.11.2014):

Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin – lukiokoulutukselle oma kehittämishanke

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Lukion oppimäärän laajuus säilyy kolmena vuotena ja 75 kurssina. Uudistuksen tavoitteena on yleissivistyksen vahvistaminen sekä laaja-alaisemman osaamisen kehittäminen. Lukion oppimäärän suorittaminen edellyttää jatkossakin kaikkien lukion oppiaineiden opiskelua. Lukion uudistamiseksi käynnistetään laajapohjainen kehittämishanke.

Uutena tuntijaon rakenteeseen tulevat mm. syventävät teemaopinnot (3 kurssia), jotka eheyttävät opetusta ja lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä ja vahvistavat yksittäistä oppiainetta laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Matematiikan opinnot alkavat yhteisellä opintokokonaisuudella, jonka jälkeen opiskelijan opinnot eriytyvät joko pitkään tai lyhyeen matematiikkaan. Muutoksella halutaan rohkaista nykyistä enemmän pitkän matematiikan opiskelua. Opinto-ohjausta lisätään pakollisina opintoina yhden kurssin verran. Lisäyksellä pyritään yksilöllistämään ohjausta opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Opinnot painottuisivat opiskelijan jatko-opintosuunnitelman laatimiseen. Luonnontieteellisten aineiden ja humanistis-yhteiskunnallisten aineiden ja uskonnon / elämänkatsomustiedon kurssimääriin tulee joitakin muutoksia (liitetaulukko). Taideaineita tulisi opiskella vähintään nykyisen laajuisesti, mutta sekä musiikin että kuvataiteen kurssien kokonaistarjonta vähenee yhdellä kurssilla, koska diplomityökurssien tarjonta laajenee. Pakollisten musiikin ja kuvataiteen kurssien määrä ei kuitenkaan vähene.

Asetuksen tavoitteena on vahvistaa ajattelun taitoja (oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus) ja työskentelyn taitoja (vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, tiedonhankinta ja hallinta ja tietotekniset taidot, työelämä- ja yrittäjätaito) sekä oppimisen motivaatiota sekä edellytyksiä kansalaisvaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, eettiseen ajattelu- ja toimintakykyyn sekä kestävään kehitykseen.

Toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Lisäksi hyödynnetään monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, yrittäjyyden, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta.

Tuntijakoasetus astuu voimaan 1.12.2014. Opetushallituksen tulee hyväksyä lukion opetussuunnitelman perusteet niin, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016. Asetuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Tulevaisuuden lukiokoulutus -hanke

OKM käynnistää samalla Tulevaisuuden lukiokoulutus -hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden jatko-opintoihin valmistavia opiskelutaitoja, kehittää opetusmenetelmiä sekä monipuolistaa oppimisympäristöjen käyttöä.

Lukiokoulutuksen kehittämistä tehdään samaan aikaan, kun lukion opetussuunnitelman perusteita uudistetaan. Kehittämisehdotukset otetaan huomioon opetussuunnitelmatyössä.

– Lukion uudistuminen vaatii uudenlaista pedagogista lähestymistä lukiokoulutukseen. Sen aikaansaamiseksi lukiokoulutuksen opetusmenetelmiä tulee uudistaa ja kehittää vuorovaikutteisemmiksi ja opiskelijalähtöisemmiksi, sanoo ministeri Krista Kiuru.

Lukion kehittämistyötä varten perustetaan Opetushallituksen koordinoimana Tulevaisuuslukioiden verkosto, joka koostuu oppilaitoksista, jotka toimivat kehittämisen edelläkävijöinä.

Lisätietoja:

– (tuntijako): hallitusneuvos Janne Öberg (OKM), puh. 02953 30348
– (kehittämishanke): johtaja Jari Rajanen (OKM), puh. 02953 30268

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/lukio/1311_fi_Liite__Lukion_tuntijako.pdf

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/lukio/index.html

Tiedote OKM:n sivuilla