Oikeusministeriöltä selvitys romanien perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta

Uusi julkaisu oikeusministeriöltä (24.2.2014):

Romanien perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutuminen

Oikeusministeriön selvitys perustuu Suomen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO), Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2013–2013 sekä hallitusohjelman kirjauksiin. Selvitykseen on saatu aineistoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, romaniasiain neuvottelukunnalta, Opetushallitukselta ja romanikielen lautakunnalta. Lisäksi on haastateltu romaniasioiden parissa työskenteleviä henkilöitä.

Suomen romaniväestön arvioitu määrä on noin 10 000 henkilöä, minkä lisäksi heitä arvioidaan asuvan Ruotsissa noin 3 000. Suomen romaneista noin 30–40 prosenttia puhuu romanikielen pohjoista murretta, kaaloa. Romanikieltä käytetään lähinnä romaniyhteisön keskuudessa. Suomen romanikieli on vakavasti uhanalainen kieli, jonka elvyttämiseksi tarvittaisiin kiireellisiä toimenpiteitä.

Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan romaneilla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Euroopan neuvoston ministerikomitea suositteli maaliskuussa 2012, että Suomen viranomaiset kehittäisivät ja toteuttaisivat strategioita romaniopettajien kouluttamiseksi, laajentaisivat romanikielen oppimateriaalin tuotantoa sekä lisäisivät romanikielen opetuksen tarjontaa.

Romanikielen opetusta saavien oppilaiden määrä on kasvanut. Myös romanikielen kielipesätoiminta on lisääntynyt viime vuosina. Romanikielen ja -kulttuurin yliopistotasoisen opetuksen alkaminen on ollut tärkeä edistysaskel, sillä se mahdollistaa pätevien romanikielen opettajien valmistumisen tulevaisuudessa.

Enemmistö romanilapsista ei kuitenkaan saa romanikielen opetusta, ja opetuksessa on alueellisia eroja. Suurimpia ongelmia ovat puute pätevistä romanikielen opettajista ja eri ikäluokille suunnatusta kirjallisesta oppimateriaalista. Määräaikaisellakin hankkeella voitaisiin tuottaa romanikielen oppimateriaalia ja kouluttaa oppimateriaalin tekijöitä. Romanikielen elvyttämiseksi tarvittaisiin lisää toimenpiteitä.

Julkaisu Romanien perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutuminen (pdf)

Lähde: OM:n verkkosivut