OPH:n tiedonkeruut: S2/R2-opetuksen nykytilan arviointi: varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus - vastaa henkilöstökyselyyn 14.12.2021 mennessä!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt S2/R2-opetuksen tilannekuvan luomiseksi selvityksen, jossa tarkastellaan opetuksen, koulutuksen rakenteiden sekä organisaatio- ja toimintakulttuurien nykytilaa varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin. Selvityksen taustalla on tarve saada kootusti tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä koulutusjärjestelmää siten, että maahanmuuttotaustaisten oppilaiden potentiaali saadaan käyttöön täysimääräisesti, ja jossa rakenteet, organisaatiokulttuuri ja toimintakäytännöt mahdollistavat yhdenvertaiset edellytykset opinnoista suoriutumiseen. On tärkeää tunnistaa oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisympäristöön integroitumista tukevia ja estäviä käytänteitä S2/R2-opintojen aikana, opinnoissa etenemisessä ja jatko-opintoihin siirtymisessä.

Selvitys toteutetaan syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Selvityksessä kuullaan alan toimijoita ja asiantuntijoita ja toteutetaan kyselyt, jotka suunnataan varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä koulutuksen järjestäjille sekä opetus- ja ohjaus- ja varhaiskasvatushenkilöstölle. Lisäksi toteutetaan koulutuspolun eri vaiheita kuvaavia case-haastatteluja.

Selvitys toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta yhdessä Opetushallituksen kanssa ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Owal Group Oy.

Osana selvitystä toteutetaan kyselyt eri koulutusmuotojen ja -asteiden henkilöstölle. Arvostamme suuresti, jos kuulut kohderyhmään ja voit antaa aikaasi kyselyyn vastaamiseen ja/tai kyselyn levittämiseen edelleen omissa verkostoissasi. Kyselyyn voi vastata, vaikkei itsellä olisi tällä hetkellä maahanmuuttotaustaisia lapsia, oppilaita tai opiskelijoita opetettavana. Vastausaikaa on 14.12. saakka.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu kysely:  https://fi.research.net/r/S2vakahenkilosto

Perusopetuksen JA lukion henkilöstölle suunnattu kysely  https://link.webropolsurveys.com/S/11799FF6E9E5AEF3

Ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu kysely: https://fi.research.net/r/s2ammatillinenhenkilosto

 

Lisätietoja tiedonkeruista:

Varhaiskasvatuksen tiedonkeruu: https://www.oph.fi/fi/tiedonkeruu/s2r2-opetuksen-nykytilan-arviointi-varhaiskasvatus

Perusopetus: https://www.oph.fi/fi/tiedonkeruu/s2r2-opetuksen-nykytilan-arviointi-perusopetus

Ammatillinen koulutus: https://www.oph.fi/fi/tiedonkeruu/s2r2-opetuksen-nykytilan-arviointi-ammatillinen-koulutus

Lukiokoulutus: https://www.oph.fi/fi/tiedonkeruu/s2r2-opetuksen-nykytilan-arviointi-lukiokoulutus

 

Owal Groupin yhteyshenkilönä toimii Laura Jauhola (050 443 1841, laura@owalgroup.com)

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteyshenkilönä toimii Ulla-Jill Karlsson (@gov.fi)

 

******************

Personalenkäten om S2-undervisingen och språk- och kulturmedveten pedagogik

Bästa representant för personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesinriktade utbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en utredning för att skapa en lägesbild av S2-undervisningen där man undersöker undervisningen, utbildningsstrukturen och organisations- och verksamhetskulturernas nuläge från småbarnspedagogik till högskolestudier. Utredningen bygger på behovet av sammanfattad information som kan användas för att utveckla utbildningssystemet så att potentialen hos elever med invandrarbakgrund kan utnyttjas fullt ut och där strukturer, organisationskultur och verksamhetssätt möjliggör lika förutsättningar för att klara studierna. Dessutom samlar vi information som kan användas i forskning om språk- och kulturmedveten pedagogik i Finland.

Som en del av undersökningen genomföras enkäter för personal inom olika utbildningsformer och -nivåer. Vi uppskattar mycket om du tillhör en målgrupp och kan ge din tid att svara på enkäten och/eller sprida den vidare i ditt eget nätverk. Vi ber er svara senast den 14.12.

Enkät till personalen inom småbarnspedagogiken: https://sv.research.net/r/s2personal

Enkät till personalen inom grundläggande skolorna OCH gymnasierna: https://link.webropolsurveys.com/S/11799FF6E9E5AEF3

Enkät till yrkesinriktade utbildningens undervisnings- och handledningspersonal: https://fi.research.net/r/s2yrkesutbildningpersonal