Pressmeddelande om nya publikationer: Språkbad och språkduschar ökar i kommunerna

Skolor och kommuner anser att verksamhet på två språk är viktigt. Man upplever att verksamhet på två språk är ett färgstarkt och mångsidigt tillskott i skolorna, gör kommunerna internationella samt inverkar positivt på språkattityder och språkinlärning. Det finns dock utmaningar: det är svårt att hitta behöriga lärare och finansieringen är knapp. Trots att den svenskspråkiga språkbadsverksamheten fortfarande har en stor roll planerar många kommuner att i framtiden öka den engelskspråkiga småbarnspedagogiken. 

I småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundutbildningen på två språk lär sig barnen det nya språket funktionellt i daghemmets vardag eller integrerat med läroämnesinnehållet I skolundervisningen.

‒ Verksamhet på två språk finns i närmare en femtedel av Finlands kommuner. Den finns framförallt i tvåspråkiga kommuner och i finskspråkiga daghem och skolor, säger Kristiina Skinnari vid Jyväskylä universitet.

Språkbad i de inhemska språken erbjuds främst på svenska i Finland, och det är tämligen enhetligt till strukturen. Övrig verksamhet på två språk förverkligas däremot lokalt på flexibla sätt och på olika språk, och benämningarna på verksamheten varierar. Språkberikad verksamhet har under de senare åren ökat i små och medelstora kommuner runtom i Finland.

‒ Den här formen av verksamhet som riktar sig in på att väcka intresse och skapa positiva språkattityder har ökat framförallt när det gäller engelskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning, berättar Skinnari.

Flera större kommuner förutser också att de eventuellt i framtiden kommer att erbjuda mer småbarnspedagogik och förskoleundervisning på två språk, framförallt på engelska.

Trots att flerspråkigheten i samhället ökar, menar Skinnari att småbarnspedagogiken och undervisningen på två språk bara ändras delvis och långsamt. Här inverkar ökningen av den engelskspråkiga verksamhetens popularitet: det finns många språk, men engelskans efterfrågan är så stor att resurserna inte räcker till andra språk.

Osynligt bidrag till språkreserv

Verksamhet på två språk är ofta osynlig på nationell och lokal nivå, för verksamheten registreras inte i officiell utbildningsstatistik och beskrivs inte heller alltid i kommunernas plan för småbarnspedagogik, läroplan eller undervisningsanordnarnas webbsidor. På grund av detta uppmärksammas verksamhet på två språk sällan som ett bidrag till den nationella språkreserven.

För att säkra verksamheten borde man kunna bemöta utmaningarna med småbarnspedagogik och undervisning på två språk. Förutom att bättra attityderna och värderingarna finns det även saker att göra på ett konkret plan. Till exempel är det svårt att hitta behöriga lärare till verksamhetens tidiga stadier och ofta också till högstadiet.

‒ Man borde kunna lösa problemen med rekrytering och utbildning av lärare. Dessutom behövs det nätverkande mellan aktörer, och koordineringsarbete för att etablera verksamheten och trygga utbildningsstigarna för verksamhet på två språk. Självklart behövs också ekonomiska lösningar som stöder verksamheten, säger Karita Mård-Miettinen vid Jyväskylä universitet. 

Utredningarna har gjorts på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet vid Jyväskylä universitet vid Institutionen för språk och kommunikationsstudier och Centralen för tillämpad språkforskning i samarbete med Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Utredningarna grundar sig på en enkät som skickades ut till alla kommuner i Finland och som kompletterats med undersökning av dokument samt kommunintervjuer på olika håll i Finland.

 

Publikationer som anknyter till ämnet:

Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Peltoniemi, A. & Skinnari, K. 2018. Språkbad i Finlands kommuner 2017. Utredning om språkbad i de inhemska språken i småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Jyväskylä: Jyväskylä universitet. Tillgänglig: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7413-8

Peltoniemi, A., Skinnari, K., Sjöberg, S. & Mård-Miettinen, K. 2018. Monella kielellä Suomen kunnissa 2017. Selvitys muun laajamittaisen ja suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tilanteesta. (På många språk i Finlands kommuner 2017: Utredning om annan omfattande och mindre omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på två språk). Jyväskylä: Jyväskylä universitet. Tillgänglig: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7391-9

 

Tilläggsuppgifter:

Universitetslektor, FD, docent Karita Mård-Miettinen (Språkbadsutredningen)

  • karita.mard-miettinen(at)jyu.fi
  • +358 40 805 5095

Forskardoktor, FD Kristiina Skinnari (Annan verksamhet på två språk)

  • kristiina.skinnari(at)jyu.fi
  • +358 40 805 3351

 

Tiedote suomeksi