Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta valmistunut

Valtioneuvoston tiedote (4.5.2016):

Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta valmistunut

Selvitysraportti ”Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ” on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen toteuttajaksi valittiin Tampereen yliopiston TRIM-tutkimusyksikkö.

Selvityksen tavoitteena oli saada selville mm. millainen on oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne perusopetuksessa eri puolilla maata, miten digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään osana opetusta sekä mitkä ovat opettajien edellytykset hyödyntää digitaalisia oppimistuotteita. Lisäksi raportissa tuodaan esille opetuksen digitalisaation esteitä sekä sitä edistäviä tekijöitä.

Raportista selviää että perusopetuksen opettajat ovat kehitysmyönteisiä (70 % vastaajista) ja haluaisivat käyttää enemmän digitaalisia sovelluksia työssään (75 %). Opettajista noin puolet arvioi omaavansa perustason tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot ja miltei kolmannes koki taitojensa olevan perustasoa paremmat. Selvityksen mukaan omien taitojen kehittämistäkin tarvitaan, noin 20 % vastaajista kokee osaamisessaan merkittäviä puutteita.

Käytössä olevien laitteistojen tai välineistön määrä koetaan riittämättömäksi ja käytössä olevien laitteistojen laadussa nähdään olevan puutteita (60 %). Puolet vastaajista koki käytössään olevan internet-yhteyden riittäväksi. Joka kolmannes vastaajista koki tyytymättömyyttä käytössään olevaan langattomaan verkkoon, osasta kouluja langaton verkko puuttuu edelleen.

Huomattavaa on, että raportin mukaan perusopetuksessa keskeinen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjä on opettaja, oppilaiden käyttäessä tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa merkittävästi vähemmän. Opettajista hieman vajaa 50 % käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa viikoittain ja noin kolmannes päivittäin. Joka viides opettajista käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa harvemmin kuin viikoittain. Tulevan opetussuunnitelman valossa ohjelmointi on vielä hyvin harvinaista perusopetuksen sisällöissä, jonka lisäksi myös mediasisältöjä tuotetaan opetuksessa vähän oppilaiden toimesta.

Onnistuneen opetuksen digitalisaation elementtejä ovat selvityksen mukaan tarvelähtöinen vertaiskoulutus, jossa opetus tapahtuu siinä ympäristössä ja viitekehyksessä, jossa opettaja tulee taitoja käyttämään. Sen lisäksi selvityksen mukaan keskeistä on myös erilaiset digitalisaation toteuttamistavat sekä niiden syklinen kehittäminen, jossa osallisia voivat olla kaikki osapuolet.

Selvitysraportti on osa hallitusohjelman kärkihanketta, jolla edistetään perusopetuksen digitalisaatiota ja peruskoulun kehittämistä. Perusopetuksen digitalisaation edistymistä seurataan vuosina 2017 ja 2018 tehtävillä seurantatutkimuksilla.

Raportti

Liite 1

Liite 2

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tero Huttunen, OKM, p. 0295 330 219 sekä tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto / TRIM-tutkimusyksikkö, p. 0500 731 237

Tiedote VN:n sivuilla