Tiedote: Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus on valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.1.2019 15.55 Tiedote

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen mukaan mielikuva ammatillisesta koulutuksesta oli pääsääntöisesti myönteinen kaikissa tutkimuksen kohderyhmissä. Ammatillinen koulutus antaa perustaidot ja -tiedot eri ammatteihin ja työelämään sekä muodolliset jatko-opintomahdollisuudet. Sitä pidetään käytännönläheisenä, hyödyllisenä, monipuolisena ja joustavana.

Myönteisin mielikuva ammatillisesta koulutuksesta on toista vuotta ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla nuorilla. Suurin osa heistä on haluamassaan opiskelupaikassa. Sekä nuorista että aikuisista 95 prosenttia on tyytyväisiä opiskelupaikkaansa. Yli 80 prosenttia valitsisi saman paikan uudelleen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat kokevat opiskelun rennommaksi ja vapaammaksi kuin peruskoulussa tai mitä uskovat lukio-opiskelun olevan. Käytännönläheisen, paljon työelämässä oppimista sisältävän opiskelun katsotaan valmistavan hyvin ammattiin. Aikuisopiskelijat pitävät opiskelua kiinnostavampana kuin muut.  

Työnantajat arvostavat ammatillista koulutusta, mutta toteavat valmistuvissa olevan suuriakin yksilöllisiä eroja osaamisessa, itseohjautuvuudessa ja työelämän perustaitojen hallinnassa samoin kuin oppimis- ja sitä kautta jatko-opiskeluvalmiuksissa.

Lukiota arvostetaan selvästi ammatillista koulutusta enemmän kaikissa kohderyhmissä. Ammatillisen koulutuksen kiinnostavuus on hieman laskenut 9.-luokkalaisilla. Lukion kiinnostavuus taas on koko ajan hieman kasvanut, kun katsotaan tuloksia aikasarjana vuodesta 2006 lähtien.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten opiskelupaikan valintaan vaikuttavat kiinnostava ala, halu työllistyä ja päästä nopeasti työelämään ja hyväpalkkaiseen työhön. Aikuisilla opiskelupaikan valintaan vaikuttavat kiinnostava ala, halu kehittyä omassa työssä sekä tarve kouluttautua, jotta pysyy työelämässä.

Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vastaajaryhmillä on samansuuntaisia toiveita. Vastaajat toivoivat riittävästi lähiopetusta sekä ohjausta ja tukea niin koulussa kuin työelämässä oppimisessa. Lisäksi toivottiin oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön systemaattisuutta ja konkreettisuutta sekä opiskelijoiden sitouttamista opiskeluyhteisöön. Lisäksi vastaajat toivoivat ammatillisen koulutuksen arvostuksen nousua.

Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että ammatillista koulutusta tarvitaan ja sen tulevaisuus nähdään valoisana. Koulutuksen toivotaan kehittyvän ja mukautuvan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin käytännönläheisesti ja joustavasti.

Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta loka-joulukuussa 2018. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yhteensä 1050 peruskoulun 9.-luokkalaista, lukiolaista ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa sekä ysiluokkalaisten vanhempia. Lisäksi haastateltiin 100 yritysten henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä ja 100 oppilaanohjaajaa. Lukiolaisia lukuun ottamatta samoille kohderyhmille tehtiin yhteensä 52 henkilökohtaista haastattelua. Tutkimus on jatkoa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 toteutetuille tutkimuksille.

Lisätietoja:

opetusneuvos Seija Rasku, 0400 958 845

viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, Skills Finland, 040 732 0691

Tutkimuksen keskeiset tulokset

Laaja yhteenvetoraportti, kvantitatiivinen osa

Yritysten henkilöstöpäättäjät, kvantitatiivinen osa

Perusopetuksen oppilaanohjaajat, kvantitatiivinen osa

Kvalitatiivinen osa

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla