Tiedote: Asetusluonnokset lausuntokierrokselle: Kielten oppiminen varhaistuu alkamaan jo ensimmäisellä luokalla

26.6.2018 15.17

Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnokset A1-kielen opetuksen varhentamisesta vuosiluokille 1-2 eli alkamaan jo ensimmäisellä vuosiluokalla. Esityksen myötä kaikki oppilaat pääsevät varhaisen kielten oppimisen piiriin asuinpaikasta riippumatta. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan niin, että se koskee ensi vuoden syksyllä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen perustelee isoa muutosta monipuolisen kielitaidon merkityksellä kansainvälistyvässä maailmassa.

- Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta, ja paras herkkyysikä vieraiden kielten oppimiseen on varhaislapsuudessa, jolloin lapset oppivat uutta kieltä nopeasti ja helposti leikin avulla, Grahn-Laasonen sanoo.

Nykyisen käytännön mukaan A1-kieli alkaa kolmannella luokalla, mutta moni kunta tarjoaa jo varhaisen kielenoppimisen mahdollisuuksia. Kieltenopetuksen aloittaminen jo ensimmäisellä luokalla koko maassa lisää Grahn-Laasosen mukaan koulutuksellista tasa-arvoa.

- Nyt toteutettavan muutoksen myötä varhainen kieltenopetus laajennetaan koskemaan kaikkia suomalaislapsia kotitaustasta ja kotikunnasta riippumatta. Jatkossa jokainen lapsi aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla, Grahn-Laasonen sanoo.

Varhentamista esitti myös professori Riitta Pyykkö opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässään Suomen kielivarannon tilaa käsitelleessä selvityksessä. Selvityksessä suositeltiin nyt esitettävää mallia, jossa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaisi kaikilla oppilailla viimeistään ensimmäisen luokan keväällä.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen vuosiviikkotuntimäärää kaikille yhteisen opetuksen osalta 2 vuosiviikkotuntia. A1-kielen opetus alkaisi viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukautena. Esityksen mukaan A1-kielen opetusta oppivelvollisten perusopetuksessa annettaisiin vähintään 18 vuosiviikkotuntia. Esitys laajentaisi vuosiviikkotuntimäärää kahdella vuosiviikkotunnilla.

- Kieltenopetuksen varhaistaminen ei siis ole miltään muulta oppiaineelta pois, vaan tuo kaksi vuosiviikkotuntia lisää peruskoulun alaluokille. Kunnat saavat lisärahoituksen uuteen tehtävään, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetuksen järjestäjä päättää vuosiviikkotuntien kohdentamisesta vuosiluokille 1-2. A1-kielen opetus esitetään aloitettavaksi kuitenkin viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0.5 vuosiviikkotunnilla.

Asetusmuutokset esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2020. A1-kielen kielen opetus esitetään aloitettavaksi porrastetusti siten, että 1. vuosiluokan opetus alkaisi kevätlukukaudella 2020 ja laajenisi seuraavalle vuosiluokalle lukuvuonna 2020-2021. Näin muutos koskisi vuonna 2019 koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia.

Opetushallitus valmistelee vuosien 2018-2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2.

Opetussuunnitelman muutokset esitetään tulevaksi voimaan 1.5.2019 mennessä, jotta uudet opetuksen järjestäjien opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön A1-kielen opetuksen osalta 1.1.2020 lukien.

Hallitus päätti ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opetuksen varhentamisesta ja perusopetuksen minimituntimäärän nostamisesta 13.4.2018 kehysriihessä. A1-kielen opetuksen varhentamista on valmisteltu virkatyönä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Valmistelun yhteydessä ministeriö on kuullut keskeisiä toimijoita. Lakiesitys on lausunnolla 10.8.2018 asti.

Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu Opetushallituksessa opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyönä.

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, puh. 0295330258
  • hallitussihteeri Kirsi Lamberg, yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, puh. 0295330397
  • erityisavustaja Daniel Sazonov (opetusministerin haastattelupyynnöt), puh. 045 129 6812

Uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla