Tiedote: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio antoi suosituksia Suomelle

Ulkoasiainministeriön tiedote (9.7.2013)

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio antoi suosituksia Suomelle

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) antoi 9. heinäkuuta Suomea koskevan neljännen maaraportin suosituksineen.

Neljännen kierroksen maittaiset raportit keskittyvät täytäntöönpanoon ja arviointiin. Niissä pohditaan, missä määrin ECRI:n aiemmissa raporteissa olleita pääsuosituksia on noudatettu, ja arvioidaan toteutunutta politiikkaa ja toimenpiteitä. Raporteissa on myös arvioitavan maan nykykehitystä koskeva analyysi.

Neljännen kierroksen raportin erityisistä suosituksista nostetaan esiin tietyt aiheet, joiden täytäntöönpanoa pidetään ensisijaisena. Viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän raportin julkistamisesta ECRI toteuttaa näitä erityisiä suosituksia koskevan väliseurannan.

ECRI esittää neljännessä Suomea koskevassa maaraportissa 49 eri suositusta.

ECRI suosittelee, että Suomen viranomaiset

 • ratifioivat kansainvälisen työjärjestön ILO:n itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen n:o 169 mahdollisimman nopeasti.
 • viranomaiset tehostavat rasististen tekojen valvontaan tähtääviä toimenpiteitä, jotta voidaan selvittää, miten toimivaltaiset viranomaiset eli poliisi, syyttäjälaitos ja tuomioistuimet käsittelevät niitä.
 • laajentavat vähemmistövaltuutetun toimialaa ja vahvistavat tämän valtuuksia siten, että valtuutettu voi viedä asioita omasta aloitteestaan oikeuteen ja käsitellä ihonväriin, kieleen, uskontoon tai “rotuun” perustuvia valituksia.
 • mahdollistavat vähemmistövaltuutetulle paikallisten ja alueellisten toimistojen perustamisen. ECRI painottaa vähemmistövaltuutetun tarvetta saada välttämättömät henkilö- ja taloudelliset resurssit näiden suositusten toteuttamiseksi.
 • laajentavat syrjintälautakunnan toimivaltaa siten, että se voi myöntää korvauksia uhreille, sekä määrittelevät sille toimivaltaa maahanmuuttoasioissa ja valtuuttavat sen myös puuttumaan moniperusteista syrjintää koskeviin tapauksiin.
 • takaavat Etnisten suhteiden neuvottelukunnalle (ETNO) ja sen alueellisille neuvottelukunnille riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit niiden uusien tehtävien täyttämiseksi.
 • ryhtyvät lisätoimiin ECRI:n huomion kohteena olevien ryhmien työelämässä kohtaaman syrjinnän torjumiseksi. Tämä merkitsee muun muassa asianomaisen lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa sekä sen varmistamista, että työnantajat ja työvoimatoimistot ovat tietoisia ongelmista.
 • ryhtyvät toimenpiteisiin saamelaiskulttuurin ja saamelaisvähemmistön merkityksen käsittelemiseksi kouluopetuksessa ja pyrkivät lisäämään tietoisuutta saamelaiskansasta enemmistön keskuudessa muun muassa tietoa lisäävin kampanjoin.
 • panevat romaneja koskevan kansallisen toimintaohjelman viipymättä täytäntöön ja varaavat sille riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit. Lisäksi suositellaan, että viranomaiset torjuvat romaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja muun muassa tietoisuutta lisäävin kampanjoin, joissa korostetaan tämän vähemmistön panosta suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • ryhtyvät toimenpiteisiin venäjänkielisten etenkin työelämässä kokeman syrjinnän ja ennakkoluulojen torjumiseksi.
 • hyödyntävät ECRI:n yleistä toimintapolitiikkaa koskevaa suositusta n:o 11 ja erityisesti sen osaa I, joka käsittelee poliisityössä tavattavaa rasismia ja rasistista syrjintää, jotta poliisi välttää ulkomaalaislain toimeenpanossa näkyvien vähemmistöjen rotuun perustuvat profilointiriskit.

ECRI vieraili Suomessa 27.2.-2.3.2012.

ECRI:n jäsenet ovat riippumattomia ja puolueettomia henkilöitä, jotka on nimitetty tehtävään moraalisen vaikutusvaltansa perusteella. He ovat tunnustettuja rasismi-, muukalaisvastaisuus-, antisemitismi- ja suvaitsemattomuuskysymysten asiantuntijoita.

Peruskirjansa mukaisesti ECRI suorittaa maakohtaista valvontaa ja analysoi kunkin jäsenvaltion rasismi- ja suvaitsemattomuustilannetta sekä tekee ehdotuksia ja esityksiä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Maakohtaisen lähestymistavan puitteissa kaikkia Euroopan neuvoston jäsenvaltioita kohdellaan tasavertaisina. ECRI:n työ tapahtuu 4-5 vuoden jaksoissa. Kunkin jakson aikana tutkitaan 9-10 maata. Raportit ensimmäiseltä kierrokselta valmistuivat vuoden 1998 loppuun mennessä, toisen kierroksen raportit vuoden 2002 ja kolmannen kierroksen raportit vuoden 2007 loppuun mennessä. Työ neljännen kierroksen raporttien laatimiseksi alkoi tammikuussa 2008.

Raporttien laatimisessa käytettyihin työmenetelmiin sisältyy asiakirjojen analysointia, tutustumismatka kyseessä olevaan maahan ja sen jälkeen luottamuksellisia keskusteluja kansallisten viranomaisten kanssa.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, puh. 0295 351 170, yksikönpäällikkö Arto Kosonen, puh 0295 351 171, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tiedote ulkoasiainministeriön sivuilla

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission uusi Suomea koskeva raportti

Council of Europe’s Anti-Racism Commission publishes new report on Finland