Tiedote: Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus alkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö 1.9.2022 10.18 Tiedote

Aikuisten Pisaksikin kutsuttu aikuisväestön luku- numero- ja ongelmanratkaisutaitojen arviointi alkaa syyskuussa. Tutkimuksen onnistumisen ja tutkimusaineiston laadun ja hyödynnettävyyden kannalta on tärkeää, että siihen saadaan riittävästi osallistujia. Osallistujia tarvitaan yli 4 000.

Suomi osallistuu yhdessä yli 30 muun maan kanssa OECD:n koordinoimaan Kansainväliseen ai-kuisten taitotutkimukseen (PIAAC 2023). Tutkimuksessa arvioidaan käytännönläheisin tehtävin taitoja, joita arjessa ja työssä käytetään.  

Tutkimus tuottaa koulutus- ja työpolitiikan ja osaamisen kehittämisen tueksi arvokasta ajankoh-taista tietopohjaa. Tutkimuksella selvitetään mm. perustaitojen tasoa ja sen muutosta, koulutuksen ja työtehtävien yhteyttä taitoihin, taitojen käyttöä sekä taitojen yhteyksiä yksilöiden elämänkul-kuun. 

Tutkimuksen kohdejoukkona on koko 16-65-vuotias väestö. Tilastokeskus aloittaa tutkimushaas-tattelut syyskuussa ja niitä tehdään vuoden 2023 maaliskuulle. Tavoitteena on saada yli 4 000 osal-listujaa. Jokainen tutkimukseen kutsuttu edustaa isoa joukkoa aikuisväestöä, joten jokainen osallis-tuja on tärkeä. Ensimmäiset tulokset julkaistaan vuonna 2024.

Tutkimuksen avulla tunnistetaan osaamisen kehittämistarpeita 

Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuosina 2011-2012. Tuolloin taidot olivat Suomessa osallistuja-maiden parhaimmistoa, vain Japanissa luku- ja numerotaidot olivat Suomea paremmat. Samalla kävi ilmi, että noin 600 000 työikäisellä perustaidot olivat tasolla, joka vaikeuttaa työssä ja arjessa pärjäämistä.

Luku-, numero- ja ongelmanratkaisutaidot antavat perustan aktiiviselle yhteiskunnalliselle osallis-tumiselle ja työelämässä toimimiselle. Ne antavat pohjan jatkuvalle oppimiselle ja kriittiselle me-dialukutaidolle. Perustaitojen hyvä taso on koko Suomen etu ja tasa-arvoisen yhteiskunnan piirre ja edellytys.

Tutkimuksen rahoittavat ja sitä ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministe-riö. Opetushallitus on ohjauksen tukena. Toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston Koulutuk-sen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus.

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Petri Haltia (OKM), p. 02953 30096 
  • erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen (TEM), p. 02950 47297

Linkkejä

Tilastokeskuksen tiedote (1.9.) 

Jyväskylän yliopisto OECD PIAAC 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö | okm.fi | info.okm@gov.fi