Tiedote: Kansainvälinen TALIS 2018 -tutkimus: Kouluissa edistetään yhteisöllisyyttä aiempaa enemmän

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.10.2020 12.00 Tiedote

Opettajan ammattia arvostetaan edelleen yhteiskunnassa. Opettajien kokemusten mukaan Suomen kouluissa on hyvä yhteisöllinen ilmapiiri. Opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä on kuitenkin vähenemässä. Työstä ei enää nautita niin paljon kuin ennen. Eniten stressiä opettajille aiheuttavat muuttuvat vaatimukset, hallinnollinen työ ja opetuksen mukauttaminen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeisiin. Tiedot ilmenevät OECD:n TALIS-tutkimuksesta, johon osallistui 48 maata.

TALIS 2018 -tutkimuksen (Teaching and Learning International Survey) kansallisen osan tulokset julkaistaan kahdessa osassa. Nyt julkaistaan tutkimuksen toisen osan tulokset. Tulokset antavat käsityksen opettajien ja rehtoreiden työoloista ja siitä, miten he kokevat oman koulunsa opetusympäristön. Suomessa tutkimukseen osallistui noin 2 850 yläkoulun opettajaa ja 150 rehtoria. Mukana oli kaikkiaan noin 160 000 yläkoulun opettajaa ja 9 400 rehtoria. Tiedot kerättiin keväällä 2018. Kukin osallistujamaa voi käyttää tuloksia oman koulutuspolitiikkansa kehittämisen tukena.

– TALIS-tutkimuksen kautta saadaan tietoa suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksista ja haasteista. Tämä on tärkeää ja auttaa suuntaamaan koulutuksen kehittämistyötä tutkimusperustaisesti oikeaan suuntaan, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Kouluissa korostetaan yhteisöllisyyttä yhä enemmän

Koulussa edistetään aiempaa enemmän yhteisöllisesti asioita. Yhdessä opettaminen tiimityönä ja osallistuminen ammatilliseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen on lisääntynyt opettajilla viimeisen viiden vuoden aikana. Opettajat luottavat toisiinsa ja koulu kannustaa oma-aloitteisuuteen. Koulun kulttuuriin kuuluu vastuun jakaminen. 

TALIS-tulokset osoittavat kuitenkin, että yhteisöllisyydessä on vielä myös paljon parannettavaa. Esimerkiksi ruotsalais- ja norjalaisopettajat osallistuivat suomalaisopettajia aktiivisemmin eri yhteistyömuotoihin toisten opettajien kanssa. Suomalaisopettajat kokevat myös saavansa selvästi vähemmän palautetta työstään verrattuna muihin vertailu- ja TALIS-maihin keskimäärin.

Opettajien tyytyväisyys työhönsä Suomessa hyvä, mutta laskusuunnassa

Yli 90 prosenttia suomalaisista opettajista ilmoittaa opettajuuden hyvien puolien painavan enemmän kuin huonojen. Opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä ja ammattiinsa on hienoisesti laskusuunnassa. Työtyytyväisyys oli laskenut 3 prosenttiyksikköä viimeisen viiden vuoden aikana. Omaa koulua ei enää suositeltaisi niin usein hyvänä työpaikkana kuin aikaisemmin. Lisäksi niiden opettajien osuus, jotka valitsisivat opettajan ammatin uudelleen, on hieman laskenut.

Paljon stressiä opettajille aiheuttavat kouluun ja opettajiin kohdistuvien muutosten tahdissa pysyminen, liian suuri hallinnollisten tehtävien määrä ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden huomioon ottaminen. Eniten Suomessa stressiä kokevat nuoret alle 30-vuotiaat naisopettajat. Rehtoreille eniten paineita aiheuttaa hallinnollisten tehtävien lisääntyminen.

– Sekä opettajien että oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Hyvinvoinnilla on osaltaan vaikutusta opetuksen ja opiskelun laatuun. Kun opettajat ovat tyytyväisiä työssään, koulussa voidaan tarjota laadukasta ja tasa-arvoista opetusta, opetusministeri Li Andersson toteaa.

Opettajat ja rehtorit tutkimuksen kohteena

Tutkimusaineisto kerättiin opettajille ja rehtoreille suunnatuilla kyselyillä, jotka laadittiin yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimus toteutettiin verkko- ja paperikyselyinä keväällä 2018.

– Tutkimus antaa päätöksentekijöille, opettajille ja rehtoreille laajasti kansainvälistä vertailutietoa koulusta toimintaympäristönä ja mahdollisuuden kehittää opetustyötä, koulutuksen arviointia ja koulutuspolitiikkaa, sanoo projektipäällikkö Matti Taajamo Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta. 

Tutkimukseen vastaajat valittiin satunnaisotannalla. Suomessa opettajien vastausaste oli korkea, 94 prosenttia.

Tutkimuksella laaja tuki

TALIS 2018 -tutkimus on OECD:n johtama hanke, jota koordinoi kansainvälinen oppimistulosten arviointijärjestö IEA (International Association for the Evaluation Achievement). Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. 

Tutkimusta tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Kuntaliitto, Helsingin yliopisto ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.

Raportti tutkimustuloksista julkaistaan Opetushallituksen ja TALIS-tutkimuksen verkkosivuilla 5.10.2020 klo 12:

Opetushallitus: Raportti tutkimustuloksista

Jyväskylän yliopisto: TALIS 2018 - Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus 

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö, erikoistutkija Matti Taajamo, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, p. 040 805 4281, matti.taajamo@jyu.fi
  • Apulaisprojektipäällikkö, aineistokoordinaattori Eija Puhakka, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, p. 0400 545 105, eija.puhakka@jyu.fi
  • Opetusneuvos Kristina Kaihari, Opetushallitus, p. 029 533 1085, kristina.kaihari@oph.fi
  • Johtaja Kurt Torsell, ruotsinkielinen koulutus, Opetushallitus, p. 029 533 1887, kurt.torsell@oph.fi
  • Opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0352, marjo.vesalainen@minedu.fi
  • Erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0134, sanna.vahtivuori-hanninen@minedu.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla