Tiedote: Kansalliskielistrategian toteutus välitarkastelussa

Oikeusministeriön tiedote (13.5.2015):

Kansalliskielistrategian toteutus välitarkastelussa

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2012 Suomen ensimmäisen kansalliskielistrategian eli hankkeen, jolla pyritään turvaamaan se, että Suomessa jatkossakin olisi kaksi elinvoimaista kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Toimenpiteinä strategiassa listataan muun muassa molempien kansalliskielten näkyvyyden lisääminen, lainvalmistelun kielellisten vaikutusten arvioinnin seuranta sekä kielten oppimismahdollisuuksista ja kieliryhmien kohtaamismahdollisuuksista tiedottaminen.

Tänään julkaistussa väliraportissa tarkastellaan sitä, miten strategian sisältämien suositusten ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa on onnistuttu hallituskaudella 2011–2015.

Strategia sisältää kaikkiaan 27 toimenpidettä sekä kuusi valtioneuvoston suositusta. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on osittain kaikilla ministeriöillä, mutta päävastuuta kantavat oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtioneuvoston suositukset on osoitettu kunnille, korkeakouluille ja kotoutumiskoulutuksen hankkijoille.

Kansalliskielistrategian liitteenä on käytännön tilanteiden työvälineitä, joiden tarkoituksena on helpottaa kielilain soveltamista ja edistää molempien kansalliskielten käyttöä. Työvälineet koskevat kielilainsäädännön huomioon ottamista muun muassa viranomaisten työryhmätyössä, hankintamenettelyssä ja julkaisuprosesseissa.

Väliraportin mukaan kaikkien strategian lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu tai toimenpiteet on toteutettu kokonaan tai osittain. Toimeenpanossa on keskitytty hallituksen toimenpiteiden toteuttamiseen, virkamiesten kielilain soveltamista koskevan tiedon lisäämiseen, hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä osaamista vahvistavien rakenteiden ja toimintakulttuurien luomiseen.

Väliraportissa käydään läpi työn yhteydessä havaittuja ongelmakohtia. Raportti sisältää muun muassa ministeriökohtaiset yhteenvedot kielilainsäädännön noudattamisesta ja seuraamisesta sekä kansalliskielten käytön edistämisestä.

Koska kansalliskielistrategia sisältää myös pitkän aikavälin tavoitteita ja toimia, tulisi strategiatyötä väliraportin mukaan jatkaa myös hallituskaudella 2015–2019. Yksi raportin ehdotuksista on strategiaan perustuva toimintasuunnitelma kielellisten oikeuksien edistämisestä.

Lisätietoja:
kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181
etunimi.sukunimi(at)om.fi

Linkit

Kansalliskielistrategian väliraportti

Tietoa kansalliskielistrategiasta

 

Tiedote OM:n sivuilla