Osallisena Suomessa -hanke: Kotouttamistyö edellyttää laajaa yhteistyötä

Kotouttamistyö edellyttää laajaa yhteistyötä

Osallisena Suomessa ‑hanke on yksi suurimmista maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistävistä hankkeista Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja kotoutumiskoulutuksen järjestämiseksi nykyistä joustavammin ja nopeammin. Tavoitteena oli tiivistää koulutuksen työelämäyhteyksiä ja mahdollistaa myös työvoiman ulkopuolella olevien pääsy koulutukseen.

Hankkeen tulokset osoittavat, että maahanmuuttajien kotouttaminen edellyttää moniammatillisen yhteistyön tehostamista sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä. Verkostot sekä maahanmuuttajien osaamisen ja tarpeiden parempi tunnistaminen edistävät työllistymistä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Hankkeella haluttiin tavoittaa niitä ryhmiä, jotka ovat vaarassa jäädä palveluiden ulkopuolelle. Esimerkiksi kotona hoitaville vanhemmille haluttiin tarjota mahdollisuus osallistua kotouttamistoimenpiteisiin ja näin lisätä vuorovaikutusta yhteiskuntaan. Lisäksi haluttiin kehittää uusia opetussisältöjä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Myös kolmannen sektorin toimintaa ja merkitystä maahanmuuttajien koulutuksessa ja ohjauksen tuessa arvioitiin.

Hankkeeseen osallistui 17 kuntaa, joissa toteutettiin 30 kokeiluhanketta. Hankkeessa on kehitetty uudenlaisia tapoja tukea lasten, nuorten ja aikuisten kotoutumista sekä maahanmuuttajien kotouttamistyössä toimivien asiantuntijoiden osaamista. Muun muassa kotona lapsia hoitaville vanhemmille luotiin mahdollisuuksia opiskella kieltä yhdistämällä koulutukseen lastenhoito sekä kehitettiin koulutusta oppivelvollisuusiän jälkeen Suomeen tulleille nuorille.

Osallisena Suomessa ‑hankkeen tuloksia, kokemuksia ja hankkeessa havaittuja kehittämistarpeita esitellään kolmessa maksuttomassa raportissa, jotka julkaistaan tiistaina 10.12.2013 hankkeen loppuseminaarissa Finlandia-talossa:

Tarnanen, M., Pöyhönen, S., Lappalainen, M. & Haavisto, S. (toim.) 2013. Osallisena Suomessa – kokeiluhankkeiden satoa (Delaktig i Finland – skörden från försöksprojekten). Jyväskylä & Helsinki/Helsingfors: Jyväskylän yliopisto, Suomen Kulttuurirahasto & Svenska kulturfonden.  http://solki4.cals.jyu.fi/osallisenasuomessa/

Lautiola, H. 2013. Kumppanuutta kotouttamisen kentillä, esimerkkejä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä kotouttamisessa. Helsinki: Suomen Kulttuurirahasto

Ramboll 2013. Osallisena Suomessa ‑hankkeen arviointiraportti. Helsinki: työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Konserni 29/2013.

Osallisena Suomessa -hanke toteutettiin valtion (TEM, OKM, SM), Suomen Kuntaliiton, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Sari Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö
sari.haavisto@tem.fi; 029-5047128

Professori Sari Pöyhönen, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, sari.h.poyhonen@jyu.fi; 0400-248 057

Kokeiluhankkeiden satoa ‑julkaisun tilaukset: solki-info@jyu.fi