Tiedote: Kuntakysely: Kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen osallistuu keskimäärin 22 prosenttia lapsista, 1.-3. luokkien lähiopetukseen 9 prosenttia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.4.2020 14.47 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille tekemän kyselyn perusteella Suomessa ei ole suuria alueellisia tai paikallisia vaihteluja opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä eikä lasten osallistumisessa varhaiskasvatukseen tai lähiopetukseen koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Normaalitilanteeseen verraten kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui kyselyhetkellä 22 prosenttia lapsista ja kunnalliseen esiopetukseen 16. Perusopetuksen lähiopetukseen osallistui normaalitilanteeseen verraten 9 prosenttia 1.-3.-luokkien oppilaista ja vain 7,5 prosenttia 4.-9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista. 

Kuntien näkemyksen mukaan peruskoulujen etäopetus toimii pääsääntöisesti hyvin ja koulut ovat löytäneet nopeasti uusia, toimivia keinoja opetuksen järjestämiseen etänä. Vastaajien huolenaiheena ovat perheiden väliset erot ja se, että tukea tarvitsevat eivät etäopetusmallissa saa riittävästi apua koulunkäyntiin. Uusia toimintamalleja on kehitteillä; esimerkiksi on perustettu moniammatillisia ryhmiä, jotka kartoittavat ja ovat aktiivisesti yhteydessä tukea tarvitseviin perheisiin tai oppilaisiin.

Useassa kunnassa ruokajärjestelyt etäopetuksessa oleville on saatu käyntiin, mutta toimintamalleja kehitetään edelleen. Osa kunnista toteaa, että kouluruokailua pystytään organisoimaan vasta pääsiäisen jälkeen. Kouluruokailua järjestetään mm. ruokatavarakassien jakamisella, ruokarahan antamisella, tarveharkintaisena tukena ja mahdollistamalla ruokailu kouluilla niille, jotka sitä tarvitsevat

4 prosenttia vastanneista kunnista ilmoitti lomauttaneensa varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Kunnista 8 prosenttia ilmoittaa lomauttaneensa perusopetuksen henkilöstöä. Lomautukset näyttävät kohdentuvan pääasiassa koulunkäynninohjaajiin ja varhaiskasvatuksen/esiopetuksen avustajiin. Kunnista 63 prosenttia harkitsee varhaiskasvatuksen ja 52 perusopetuksen henkilöstön lomautuksia. Kyselyn perusteella ei voida eritellä tarkemmin mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattiryhmiä lomautusuhka koskee.

Kysely tehdään viikoittain verkkokyselynä kunnille. Uusimman kyselyn vastaukset on annettu viikolla 14, ja kyselyyn vastasi 223 kuntaa (76 % kaikista kunnista). Kyselyssä kartoitetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä tiedustellaan varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Kyselyn tavoitteena on luoda ajantasaista tilannekuvaa ja tukea tiedolla johtamista.

Tiedot julkaistaan toistaiseksi maakunnittain. Vaikka kyselyn vastausprosentti kokonaisuudessaan oli hyvä, osasta maakuntia vastausprosentti jäi pieneksi eivätkä niiden tulokset välttämättä anna luotettavaa kokonaiskuvaa tilanteesta.

Kunnilta toivotaan edelleen aktiivisuutta viikoittaiseen kyselyyn vastaamisessa, sillä kysely antaa arvokasta tietoa tilanteen johtamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

  • Opetusneuvos Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, 0295 330 122
  • Opetusneuvos Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, 0295 330 032

Aluehallintovirasto:

  • Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, mari.kyllonen@avi.fi, 0295 018 664
  • Opetustoimen ylitarkastaja, Anu Liljeström, anu.liljestrom@avi.fi, 0295 016 224
  • Opetustoimen ylitarkastaja, Thomas Sundell, thomas.sundell@avi.fi, 0295 018 620

Lapsia palvelun piirissä 2.4.2020 (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla