Tiedote: Kuusi miljoonaa aikuisten perustaitojen vahvistamiseen sekä maahanmuuttajien kielikoulutukseen

opetus- ja kulttuuriministeriö 16.3.2023 14.30 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lähes kuusi miljoonaa euroa aikuisten perustaitoja vahvistavien koulutusten järjestämiseen sekä luku- ja kirjoitustaidon ja suomen / ruotsin kielen koulutusten järjestämiseen kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan edetä ammatilliseen koulutukseen tai työelämään.

Avustukset myönnettiin kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskusten ylläpitäjille. Avustusta myönnettiin yhteensä 52 saajalle koulutusten järjestämiseksi 1-2 vuoden ajalle. Pysyvä maksuton koulutusmahdollisuus on tavoitteena saada hallitusohjelmaan.

Myönnetyllä avustuksella lisätään jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien osallistumista, tuetaan henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parannetaan henkilöiden työmarkkina-asemaa.

- Perustaitojen ja kielen osaaminen ovat keskeisiä tekijöitä työllistymisen kannalta. Pidän erittäin tärkeänä, että maahanmuuttaneilla on mahdollisuus opiskella suomea tai ruotsia maksuttomasti myös virallisen kotoutumisajan jälkeen. Jatkuva oppiminen ei saa olla vain harvojen etuoikeus. Siksi panostamme aliedustettujen ryhmien osallistumiseen, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Maahanmuuttajat, joille on laadittu kotoutumissuunnitelma, voivat opiskella maksuttomasti vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämässä kotouttavassa luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen koulutuksessa. Kotoutumissuunnitelma tulee laatia viimeistään kolme vuotta oleskeluluvan saamisen jälkeen ja sen kesto on kolme vuotta. 

Maksuttoman koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät nykyisellään aikuiset maahanmuuttajat, joille ei heti maahantulon jälkeen ole tarjottu suomen/ruotsin kielen opintoja tai jotka erilaisista syistä johtuen eivät ole kotoutumisajallaan ehtineet oppia riittävästi suomen/ruotsin kieltä edetäkseen toisen asteen opintoihin tai työllistyä. 

Kohderyhmiä, joilla kielen puutteellinen osaaminen vaikeuttaa osallistumista yhteiskuntaan ja työelämään, ovat mm. työperäiset maahanmuuttajat maatalouden ja puutarhatalouden sekä muissa matalan palkan työtehtävissä, lapsia kotona hoitaneet vanhemmat, sota-alueilta saapuneet traumataustaiset, joiden mahdollisuudet keskittyä oppimiseen maahantulon alkuvaiheissa ovat olleet vajavaiset, henkilöt, jotka saapuvat maista, joissa kaikki eivät pääse osallistumaan koulutukseen ja englannin kielellä tutkintoja opiskelleet, jotka tarvitsevat suomen/ruotsin kielen osaamista työllistyäkseen Suomessa.

Osalla aikuisia heikko perustaitojen, kuten lukutaidon, numeeristen taitojen ja digitaitojen, osaaminen koituu esteeksi työllistymiselle tai ammatillisen osaamisen vahvistamiselle. Peruskoulun opit ovat joko unohtuneet tai kiinnostus ja keskittyminen opiskeluun on ollut vaillinaista lapsuus- ja nuoruusvuosina. Usein puutteelliset perustaidot yhdistyvät matalaan toimentuloon ja oppimisvaikeuksiin.

Lisätietoja: opetusneuvos Annika Bussman, puh. 02953 30407

Avustuksen saajat (PDF)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö | okm.fi | info.okm@gov.fi