Tiedote: Lääkärien ja sairaanhoitajien kielitaitotasoa halutaan nostaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (5.2.2014):

Lääkärien ja sairaanhoitajien kielitaitotasoa halutaan nostaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää terveydenhuollon laillistettavien ammattihenkilöiden kielitaitovaatimuksen nostamista. Ammatillisen kielitaidon ja aiemman koulutuksen täydentämiseen tulisi olla valtakunnallisesti riittävän yhtenäistä koulutusta. Ehdotus luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle ja peruspalveluministeri Susanna Huoviselle keskiviikkona.

Terveydenhuollon laillistettavien ammattihenkilöiden kielitaitovaatimusta esitetään nostettavaksi yleisten kielitutkintojen tasolle 4. Työryhmän mielestä lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta tällä hetkellä vaadittu kielitaitotaso (YKI 3) ei ole riittävä. Vaatimus koskisi sekä EU/ETA -alueella että sen ulkopuolella koulutuksen suorittaneita.

YKI 4 -tason mukainen kielitaito arvioitaisiin laillistamisprosessin loppuvaiheessa. YKI 4 -testin korvaava tai sitä täydentävä ammatillinen kielikoe vaatii vielä tutkimukseen perustuvaa kehittämistä. Ammatillinen kielikoe ja kielikoulutusta tulisi olla saatavilla myös ruotsiksi.

Jatkossa myös EU/ETA -alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden sairaanhoitajien laillistus perustuisi valtakunnalliseen kuulusteluun. Sairaanhoitajien osalta kuulustelun kehittäminen ja järjestäminen kuuluisi ammattikorkeakouluille. Työryhmä pitää tärkeänä, että ulkomailla sairaanhoitajakoulutuksen saaneet hakevat laillistuksen Suomessa sairaanhoitajiksi ja heitä rekrytoidaan ja kannustetaan hakeutumaan sairaanhoitajien tehtäviin.

Kuulusteluun valmentautumiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen tulisi olla saatavilla valtakunnallisesti riittävän yhtenäistä koulutusta. Kielitaito on keskeinen osa ammatillista osaamista täydentävää koulutusta. Koulutus tulisi järjestää siten, että henkilöt voisivat osallistua koulutukseen vain tarvittavin osin, joustavasti pitkin vuotta ja koulutuksen järjestäjät voisivat tehdä yhteistyötä ja työnjakoa koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Työryhmä ehdottaa myös, että ulkomaisen koulutuksen suorittaneiden ammattihenkilöiden ja työyhteisöjen ohjausta ja koulutusta tulee kehittää. Ohjauksen tueksi tulee valmistella yhteistyössä ammattijärjestöjen, työnantajien, korkeakoulujen ja Valviran kanssa työpaikoille ja ammattihenkilöille suunnattu opas harjoittelusta, kielen oppimisen tukemisesta ja lokikirja tukemaan harjoittelun keskeisten tavoitteiden saavuttamista.

Nykyisin työnantajien tavat arvioida kielitaitoa vaihtelevat laajasti. Kehitetyt testit ovat suuntaa antavia, eivätkä täytä kielitutkinnon vaatimuksia. Erityisesti ammatillisen kielikoulutuksen puute on ongelma.

Työryhmämuistio on julkaistu osoitteessa:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/kielitaito_terveysalalla.html

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, johtaja Kirsi Kangaspunta (OKM), puh. 02953 30136
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Sanna Hirsivaara (OKM), p. 02953 30111
työryhmän sihteeri, hallitusneuvos Virpi Korhonen (OKM), p. 02953 30391