Tiedote: Luonnos korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuussuunnitelmaksi lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.4.2021 9.34 Tiedote

Selvityshenkilön laatima luonnos korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuussuunnitelmaksi on lausunnoilla lausuntopalvelu.fi:ssa 12.4.–7.5.2021. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään tilannekuvan pohjalta valtakunnalliset tavoitteet korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuuden edistämiseksi.

Esitettyjen tavoitteiden ja suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat kaikkia korkeakoulutoimijoita koskevat saavutettavuussuunnitelmansa, joissa opiskelijoiden moninaisuus sekä korkeakoulutuksessa aliedustetut ja vähemmistöryhmät otetaan huomioon.

Saavutettavuuden edistäminen kirjattaisiin yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin. Saavutettavuussuunnitelmien toteutumista tarkasteltaisiin ja arvioitaisiin osana korkeakoulujen ohjausprosessia ja laatujärjestelmiä. Korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi tuotettaisiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa säännöllisen seurannan mahdollistavat indikaattorit.

Luonnoksessa esitetään perustettavaksi korkeakoulutuksen saavutettavuusfoorumi mahdollistamaan korkeakoulujen, sidosryhmien, tutkijoiden ja eri koulutusasteiden edustajien säännöllinen keskustelu saavutettavuuskysymysten edistämisestä. Foorumi tarkastelisi saavutettavuuden edistämistä koko koulutuspolulla – erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa – varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja sieltä työelämään siirtymiseen saakka. Foorumin tehtäväksi annettaisiin korkeakoulutuksen saavutettavuuden toimenpideohjelman laatiminen valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten pohjalta.

Lisäksi saavutettavuussuunnitelmaluonnoksessa esitetään runsaasti tavoitteita, jotka osaltaan tukevat korkeakoulukohtaista saavutettavuussuunnitelmatyötä.

Tavoitteena osaamistason nostaminen ja tasa-arvon lisääminen

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan kirjattu tavoite on, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy.

Hallitusohjelman mukaisesti tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Työssä kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi selvityshenkilön ja asetti ohjausryhmän ja tiedepaneelin ajalle 1.8.2020–31.7.2021 valmistelemaan korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman. Ohjausryhmän oli työssään otettava huomioon valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko ja jatkuvan oppimisen uudistus.

Lisätietoja:

  • Tapio Kosunen, erityisasiantuntija, dosentti, p. 0295 330 440
  • Katri Tervaspalo, opetusneuvos, p. 0295 330 084
  • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, p. 0295 330 117

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla