Tiedote: Maahanmuuttajien osaaminen tunnistettava nykyistä paremmin

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (25.9.2017)

Ohjausryhmä:
Maahanmuuttajien osaaminen tunnistettava nykyistä paremmin

Korkeakoulutaustaisilla maahanmuuttajilla on paljon aiemmin hankittua osaamista ja opintoja, mutta niitä ei tunnisteta riittävästi. Aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä tulee parantaa ja niiden systemaattisuutta lisätä. Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmä luovutti raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 25. syyskuuta.

Maahan muuttaneilla on paljon aikaisemmin hankittua osaamista ja suoritettuja opintoja, mutta työelämä ja koulutusjärjestelmä eivät tunnista näitä riittävällä tavalla. Ohjausryhmän mukaan maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöihin tarvitaan olennaisia parannuksia. Muutoin päädytään helposti koulutusta vastaamattomiin tehtäviin tai suorittamaan aikaisemman tutkinnon kanssa päällekkäisiä opintoja. Tämä aiheuttaa turhautumista ja heikentää integraatiota.

– Suomi tarvitsee ja haluaa kaikkien osaamisen käyttöön. Meillä ei ole varaa hukata ja jättää tunnistamatta osaamista. Vastuukorkeakoulumalli tarjoaa ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittamiseen ja osaamisen parempaan tunnistamiseen, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Suomen kielen taidon puute on yksi merkittävimmistä esteistä opinnoille ja työllistymiselle. Ohjausryhmän mukaan korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille soveltuvien kieliopintojen tarjonnan lisääminen sekä englanninkieliset opintomahdollisuudet ja -ohjelmat tukisivat maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin. Lisäksi valmistavilla siltaopinnoilla, esimerkiksi työelämäprojekteilla tai verkko-opinnoilla, voidaan edistää Suomeen muuttaneiden henkilöiden pääsyä työelämään ja virallisen koulutusjärjestelmän piiriin.

Vastuukorkeakouluissa maahanmuuttajille uusia alkuja

Maahanmuuttajille suunnattuja ensimmäisiä uusia korkeakoulutuksen palveluja on kehitetty vastuukorkeakoulutoiminnan pilottikorkeakouluissa. Pilottikorkeakoulut ovat järjestäneet maahanmuuttajille ohjaus- ja neuvontapalveluita, joita on tarjottu sekä yksilöille että ryhmille. Lisäksi osaamisen tunnistamisen palveluita on avattu liiketalouden ja tekniikan koulutusaloille. Jatkossa toimintaa kehitetään laajemmassa verkostossa, jotta jo kehitettyjä hyviä käytänteitä saataisiin levitettyä myös muihin korkeakouluihin, ja että palveluja voitaisiin edelleen laajentaa ja parantaa.

Korkeakoulukelpoisten ja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutuspolkuja on edistetty ja tuettu pilottikorkeakouluissa vuodesta 2016 lähtien (SIMHE-toiminta, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). OKM:n asettaman ohjausryhmän tehtävänä on ollut seurata ja tukea korkeakouluja tehtävässään. Vastuukorkeakoulutoiminnan pilottikorkeakouluina toimivat vuonna 2016 Jyväskylän yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vuonna 2017 vastuukorkeakoulutoimintaan tulivat mukaan Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt lukuisia uudistuksia, jotka tähtäävät maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittamiseen ja nopeuttamiseen eri koulutusasteilla.

– Hallitus päätti puoliväliriihessä, että vapaaseen sivistystyöhön luodaan uusi maahanmuuttajien tarpeisiin vastaava koulutusmalli, jonka keskeiseksi sisällöksi tulevat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen opinnot. Kesäyliopistoilla on niin ikään vuosien kokemus maahanmuuttajien suomen kielen opintojen järjestämisestä. Uuden koulutusmallin rahoitus ja lainsäädäntö etenevät ja tulevat päätettäväksi syksyllä, opetusministeri sanoo.

Lisäksi uudistettu aikuisten perusopetus käynnistyy ensi vuonna. Myös aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetus uudistuu ja vakiinnutetaan osaksi koulutusjärjestelmää. Ammatilliseen koulutuksen opiskelijamääriä on lisätty ja koulutukseen pääsyä edistetään joustavoittamalla kielitaitovaatimuksia.  Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen, aikuisten perusopetuksen, vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen rahoitusta ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisätty. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalveluihin ja koulutuspolkuja tukevien menettelyjen kehittämiseen on myös lisätty määrärahoja.

  •  Linkki raporttiin

    Lisätietoja:
    – ylitarkastaja Pekka Syrjänen, OKM, p. 0295 3 30416
    – projektijohtaja Heidi Stenberg, Metropolia AMK, p. 040 535 3388