Tiedote: Ministeri Grahn-Laasonen: Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute rohkaisevaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.3.2019 9.11 Tiedote

Ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan nyt ensimmäistä kertaa toteutetun kyselyn tulokset kertovat, että tällä hallituskaudella toteutettu ammatillisen koulutuksen uudistus on vastaamassa sille asetettuihin odotuksiin.

Opetushallituksen julkaisemien opiskelunsa aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden opiskelijoiden palautetiedot ovat valtakunnallisesti hyvät. Kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo on aloittaneilla opiskelijoilla 4,2 ja koko tutkinnon suorittaneilla 4,1 kun paras mahdollinen arvio on 5.

- Opiskelijapalautteiden tulokset ovat rohkaisevia ja osoittavat, että monia ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita on jo saavutettu, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Koulutus sisältää aiempaa enemmän työelämässä oppimista ja joustavia, yksilöllisiä opintopolkuja.

Mahdollisuuksiin opiskella työelämässä oli erittäin tyytyväisiä noin puolet opiskelijoista, tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä 42 %. Opiskelijoiden mukaan he ovat saaneet koulutuksessa sellaista osaamista, jolla pystyy siirtymään työelämään tai jatko-opintoihin ja jolla pärjää työelämässä.

Vastaajista 79 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen ja 81 % piti sitä laadukkaana. Koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet opiskelijoiden mukaan myös turvallisen ja yhteisöllisen opiskeluympäristön luomisessa. Opintojen aloitusvaiheessa 85 % opiskelijoista koki kuuluvansa hyvin opiskeluyhteisöön ja opiskeluympäristö koettiin turvalliseksi.

- Tällä on iso merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille. Yksilölliset opintopolut ja yhteisöllisyys eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, Grahn-Laasonen sanoo. 

Opiskelijapalautteen tiedot tukevat tammikuun lopussa julkaistun ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen tuloksia. Mielikuvatutkimuksen mukaan sekä nuorista että aikuisista 95 prosenttia on tyytyväisiä opiskelupaikkaansa. Yli 80 prosenttia valitsisi saman paikan uudelleen.

Kaikilla ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen vastaajaryhmillä on samansuuntaisia toiveita ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Vastaajat toivoivat riittävästi lähiopetusta. Lisäksi toivottiin riittävästi ohjausta ja tukea niin oppilaitoksessa kuin työelämässä oppimisessa.

-  Tämä on tärkeä viesti, joka otetaan ministeriössä vakavasti. Meidän on huolehdittava aiempaa paremmin siitä, että jokainen opiskelija pääsee vaikuttamaan omiin opintoihinsa ja saa tarvitsemansa opetuksen, ohjauksen ja tuen. Etenkään peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyneille nuorille ei pidä tarjota koulutusta, jossa opetusta on vain joinakin päivinä viikossa. Se ei ole reformin mukaista.

**

Koulutuksen järjestäjät ovat keränneet valtakunnallista opiskelijapalautetta 1.7.2018 alkaen. Opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen palautekyselyyn anonyymisti kaksi kertaa opintojensa aikana. Tuloksia hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä työelämätoimikunnat laadunseurannassa ja kehittämisessä.

Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella Vipunen.fi – opetushallinnon tilastopalvelussa 1.3.2019 klo 9.00 alkaen (vipunen.fi > Ammatillinen koulutus > Opiskelijapalaute). Ensimmäinen julkaistava tilastointijakso on 1.7.–31.12.2018. Tulokset päivittyvät Vipusessa joka kuukauden 3. päivä.

Lisätietoja:

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla