Tiedote: Oikeus oppia -ohjelma etenee: maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitoja vahvistetaan laajalla toimenpideohjelmalla vuosina 2022-2026

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.11.2021 9.14

Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät maahanmuuttaneiden perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevan toimenpideohjelman. Vuosille 2022 – 2026 ajoittuva ohjelma suunnataan erityisesti vuosiluokkien 7-9 oppilaille.

Toimenpideohjelmalla vahvistetaan erityisesti vieraskielisten sekä vasta maahan tulleiden oppilaiden kielitaitoa, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja sekä varmistetaan sujuvia siirtymiä toiselle asteelle, sekä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen.

Toimenpideohjelma on osa perusopetuksen Oikeus oppia -ohjelmaa. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perustaitojen toimenpideohjelmaan on varattu 13 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Oikeus oppia –ohjelman rahoitus vuosille 2019-2023 on 313 miljoonaa euroa.

- Uuden kohdennetun toimenpideohjelman tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja vastikään Suomeen muuttaneiden oppilaiden oppimisen tukemiseksi sekä vieraskielisten oppilaiden perustaitojen ja kielitaidon vahvistamiseksi, jotta yksikään nuori ei jäisi ilman jatko-opintovalmiuksia. Koulujärjestelmällä pitää olla riittävä valmius ottaa koppia erityisesti niistä nuorista, jotka saapuvat Suomeen vasta yläkouluiässä ja joilla aiempi koulutausta on jäänyt hyvin vähäiseksi, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Kehittämistoimia tarvitaan erityisesti oppilaiden kielellisten valmiuksien ja kouluvalmiuksien sekä perustaitojen vahvistamiseen. Oppilaiden kielelliset valmiudet ja kouluvalmiudet vaihtelevat. Erityisen haasteellisessa tilanteessa ovat perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaat, joilla koulunkäyntiaikaa Suomessa on vain 1–4 vuotta. Tässä joukossa on yhä enenevässä määrin myös henkilöitä, joilla on taustalla traumaattisia kokemuksia lähtömaassaan. Kielitaidon lisäksi vähän koulunkäyntiaikaa Suomessa omaavat oppilaat tarvitsevat lisää tukea koulu- ja opiskeluvalmiuksissa sekä perustaidoissa.

Toimenpideohjelman toteutukseen osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Koulutuksen arviointikeskus Karvi. Toimenpideohjelman valmistelussa ja toimeenpanossa kuullaan sidosryhmiä ja asiantuntijaorganisaatiota, opetuksen järjestäjiä, koulujen henkilökuntaa sekä lapsia ja nuoria.

Toimenpiteissä tarkastellaan sekä pedagogisia että opetuksen järjestämiseen ja oppimisen tukeen liittyviä käytänteitä ja lisäksi pohditaan tarpeellisia lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia muutoksia.

Ministeri Andersson julkisti toimenpideohjelman 2.-3.11.2021 pidettävässä Oikeus oppia –ohjelman kansallisessa seminaarissa. Webinaari on katsottavissa verkosta tallenteena vuoden loppuun asti.

Oikeus oppia –ohjelma vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa

Oikeus oppia- ohjelmassa vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja vähennetään eriarvoistumiskehitystä lainsäädäntöä, toimintatapoja ja rahoitusjärjestelmiä uudistamalla. Ohjelmaan on varattu yhteensä 313 miljoonaa euroa. Ohjelman valtionavustuksia on suunnattu esimerkiksi oppimisen ja hyvinvoinnin, inkluusion, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä lapsen varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

- Oikeus oppia -ohjelmalla on voitu vahvistaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatua ja tasa-arvoa kunnissa. On olennaisen tärkeää, että uudistuksissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien sivistystoimen osaajien ja sidosryhmien kanssa. Kunnissa on lähdetty hienosti kehittämistyöhön mukaan ja koulutuksellisen tasa-arvon teemat on nähty yhteisinä haasteina ja kehittämisen kohteina, ministeri Andersson kiittää. 

Osana Oikeus oppia –ohjelmaa käynnistyy vuonna 2021 myös ensimmäinen kattava ja monitieteinen tutkimushanke väestökehityksen vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen kunnissa. Tutkimushankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2023 lopussa. Lisätietoja:  

  • opetusneuvos Minna Polvinen, puh. 02953 30262
  • opetusneuvos Anna Mikander (maahanmuuttaneiden perustaidot), puh. 02953 30213
  • opetusneuvos Mika Puukko (tutkimushanke), puh. 02953 30032

Oikeus oppia –ohjelma  

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi