Tiedote: OKM myöntää valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (21.10.2014):

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yli 26 miljoonaa valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille 2015-2016 valtion erityisavustusta toimiin, joilla kavennetaan koulujen välisiä eroja ja tuetaan haasteellisessa toimintaympäristössä toimivien koulujen toimintaa ja laatua. Opetuksen järjestäjät voivat hakea ministeriöltä erityisavustusta 19.11.2014 mennessä.

Avustuksia suunnataan kouluille, joiden koulunkäyntialueella on korkea työttömyysaste, keskimääräistä alhaisempi koulutustaso ja suuri vieraskielisten asukkaiden määrä. Yhdessä nämä kolme mittaria selittävät valtaosan koulujen välisistä oppimistuloseroista. Nyt jaettava valtionavustus vastaa tähän haasteeseen antamalla kunnille lisäresursseja tukea haasteellisessa ympäristössä toimivia kouluja.

Tutkimusten mukaan vanhempien koulutustausta ja sosioekonominen asema vaikuttavat voimakkaasti lapsen koulumenestykseen. Alueiden sosioekonominen eriytyminen muodostaa monien koulujen toimintaympäristöstä tavanomaista haasteellisemman. Tätä eriarvoisuutta on vähennettävä, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan taata oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset lähtökohdat. Toimet kannattaa suunnata korostuneesti perusopetukseen, koulutien alkupäähän, jolloin vaikutukset ovat suurimmat.

-Tavoitteena on taata jokaiselle lapselle, taustoista riippumatta, mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen lähtökohta opinpolulle, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja tukea haasteellisimmassa asemassa olevia kouluja. Tämä parantaa myös keskimääräisiä oppimistuloksia, toteaa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Avustus on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa. Ensimmäisen kerran tasa-arvoavustusta myönnettiin vuonna 2012.

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/tasa_arvo.html

Lisätietoja:

– ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi, 0295 3 30073
– erityisavustaja Mikko Koskinen, 046 921 5624

Tiedote OKM:n sivuilla