Tiedote: Oppivelvollisuuden laajentaminen edennyt ehdotuksiin toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.2.2020 16.31 Tiedote

Oppivelvollisuusikää korotetaan 18 ikävuoteen vuodesta 2021 alkaen. Samalla kaikki oppivelvollisuusikäiset saavat oikeuden suorittaa toisen asteen tutkinto maksuttomasti. Opintojen maksuttomuutta koskevat linjausehdotukset esiteltiin tiistaina 11.2. osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmälle ja keskiviikkona 12.2. oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmälle.

Maksuttomuuden rajaamisessa on ollut valmistelussa kaksi vaihtoehtoista mallia. Toisessa mallissa oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen jatkuisi neljä vuotta tutkintokoulutuksen suorittamisen aloittamisesta. Lisäksi tutkintokoulutusta mahdollisesti edeltävä nivelvaiheen valmistava koulutus olisi maksutonta yhden vuoden ajan. Toisessa mallissa oppivelvollisella opiskelijalla olisi oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskisi sekä tutkintotavoitteista koulutusta että nivelvaiheen koulutusta.

- Kaikille maksuton ja yhdenvertainen peruskoulu on yksi Suomen menestystarinan kulmakivistä ja nyt se on saamassa arvoisensa päivityksen. Ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja kansanopistojen maksuttomuus oppivelvollisille poistaisi esteitä toisen asteen tutkinnon suorittamisen tieltä ja lisäisi koulutuksen tasa-arvoa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavien oppivelvollisten osalta. Maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka saavat perusopetuksen päättötodistuksen tai joiden oppivelvollisuuteen kuuluvan perusopetuksen suorittaminen muutoin päättyy keväällä 2021. Lähtökohtaisesti ensimmäinen ikäluokka olisivat vuonna 2005 syntyneet.

Opetuksen lisäksi myös materiaalit maksuttomiksi

Maksuttomuutta koskevien ehdotusten mukaan opetus sekä lisäksi osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit ja työvälineet, työasut sekä työaineet olisivat toisen asteen opiskelijalle maksuttomia. Jo nykyisten säännösten mukaan opetus on maksutonta toisen asteen koulutuksessa kansanopistoja lukuun ottamatta, joissa voidaan periä opiskelijamaksuja.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän olisi tarjottava oppimateriaalit ja muut tarvittavat työvälineet opiskelijan käyttöön. Koulutuksen järjestäjä voisi itse päättää, miten se hankkii materiaalit ja välineet sekä miten se tarjoaa nämä opiskelijoiden käyttöön.

Poikkeuksena maksuttomuuteen olisivat erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet.

Oppivelvolliset asetettaisiin etusijalle majoituksessa

Voimassa olevien säännösten mukaan oppilaitoksen asuntolassa asuminen on jo nyt toisen asteen opiskelijalle maksutonta.

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki ei muuttaisi asiaa, mutta lainsäädäntöä ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että oppilaitosten asuntolapaikkoja olisi tarjottava ensisijaisesti oppivelvollisille ja muille maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluville opiskelijoille.

Toisen asteen maksuttomuus ei valmistelun mukaan pääsääntöisesti edellyttäisi maksutonta majoitusta koskevien säännösten muuttamista. Vapaan hakeutumisoikeuden puitteissa opiskelijat voivat opiskeluaikana asua vanhempiensa luona, itsenäisesti tai oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa. Itsenäisesti asuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus yleiseen asumistukeen sitä koskevien periaatteiden mukaisesti.

Oikeus yhteen ateriaan päivässä säilyisi

Jo nyt voimassa olevien säännösten mukaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan päivässä.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus useampaan ateriaan päivässä koulupäivän pituuden perusteella. Sisäoppilaitosmuotoisessa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus niin sanottuun täysihoitoon. Toisen asteen maksuttomuus ei muuttaisi näitä periaatteita.

Lisää koulumatkoja korvauksen piiriin

Toisen asteen maksuttomat koulumatkat korvattaisiin esityksen mukaan nykyisen Kelan maksaman koulumatkatuen puitteissa.

Maksuttomuuden toteutuessa tukeen oikeuttavan koulumatkan raja laskettaisiin 10 kilometristä 5 kilometriin. Samalla luovuttaisiin 54 euron kuukausittaisia matkakustannuksia koskevasta rajasta.

Lisätietoja:

  • Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 02953 30182
  • Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308
  • Hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30188
  • Oppivelvollisuuden laajentaminen

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla