Tiedote: Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.4.2020 15.19 Tiedote

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva hallituksen esitysluonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen ja toisen asteen tutkinnon suorittamisesta tulisi maksutonta. Lausuntokierros päättyy 15.6.2020.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista. Oppivelvollisuusuudistuksen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa.

Esityksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Ennen toisen asteen koulutukseen siirtymistä nuori voi suorittaa myös nivelvaiheen koulutuksen. Esityksessä nivelvaiheen koulutukset yhdistettäisiin kokonaisuudeksi, joka koostuu erilaisista osista. Uuteen nivelvaiheen koulutukseen yhtenäistettäisiin perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Uusi koulutuskokonaisuus otettaisiin käyttöön syksyllä 2022.

Tutkinnon suorittaminen maksutonta

Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen maksuttomia. Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäisivät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Kun opiskelija 16-vuotiaana siirtyisi perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä olisi lähtökohtaisesti 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Toisen asteen maksuttomuus sisältäisi edelleen lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa oikeuden yhteen päivittäiseen ateriaan. Maksuttoman koulumatkan raja laskettaisiin 10 kilometristä 5 kilometriin. Lisäksi luovuttaisiin 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta sekä koulumatkatuen omavastuuosuudesta.

Opiskelijalla olisi jatkossakin vapaa hakeutumisoikeus, joten hän voisi hakea haluamaansa opiskelupaikkaan, joka voisi olla missä päin Suomea tahansa.

Vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta

Oppivelvollisen olisi hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuisi niin kauan kuin saa koulutuspaikan. Perusopetuksen järjestäjällä olisi velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen 9. luokalla. Jos oppivelvollinen ei saisi opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä jatkaisi ohjausta, jotta oppivelvollinen voisi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Ohjaus- ja valvontavastuu jatkuisi siihen saakka, kunnes oppivelvollinen olisi aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa. Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyisi lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjälle.

Oppivelvollinen voisi keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesti tai toistaiseksi perustellusta syystä, kuten oppivelvollisuuden suorittamiseen vaikuttavan sairauden tai vamman vuoksi.

Valmistelun aikataulu

Lausuntokierros päättyy 15.6.2020.

Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021.

Lisätietoja:

  • kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 330 182
  • ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 330 308
  • hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238

Oppivelvollisuuden laajentamisen hallituksen esitysluonnos ja lausuntopyyntö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla