Tiedote: Peruskoulufoorumi luovutti esityksensä peruskoulun kehittämislinjauksiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkijoista, asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva Peruskoulufoorumi on laatinut yhteiset linjaukset peruskoulun kehittämiseksi. Foorumin työryhmien puheenjohtajat professori Jouni Välijärvi ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen luovuttivat linjaukset opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina 16.2.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.2.2018 11.52

Tiedote

Peruskoulufoorumin työhön ovat osallistuneet kaikki opetusalan keskeiset toimijat ja sidosryhmät: opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, sivistys- ja opetustoimen johtajat, tutkijat, asiantuntijat ja muut yhteistyötahot.  Yhdessä ryhmien jäsenet ovat valmistelleet linjaukset, joilla suomalainen peruskoulu kehittyy tasa-arvoisena nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä on tehnyt esityksiä kansallisesta, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmista.

- Tulevaisuuden koulu uudistuu opettajien ja oppilaiden tasavertaisena yhteisönä. Sille ovat ominaisia monimuotoiset työskentelytavat, systemaattinen asiantuntijuuden kehittäminen, vahva pedagoginen johtajuus ja lisääntyvä yhteistyö ympäristöön, sanoo foorumin tutkija- ja asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston professori Jouni Välijärvi.

-Tulevaisuuden yhteiskunnassa laadukas osaaminen on välttämätöntä jokaiselle. Peruskoulun on kyettävä varmistamaan kaikille riittävä osaamisen taso, joka luo kestävän perustan elinikäiselle oppimiselle ja omaehtoiselle osaamisen kehittämiselle. Tasa-arvoinen osaaminen edellyttää yksilöllisempiä opintopolkuja, mutta myös oppilaiden hyvinvoinnin ja opiskeluinnon huolellista vaalimista, Välijärvi jatkaa.

Foorumin linjauksissa nostetaan esiin lukuisia konkreettisia kehittämisehdotuksia sekä rakenteellisiin että toiminnallisiin kysymyksiin. Foorumi mm. esittää, että lähikouluperiaatteen toteutumista vahvistetaan ja haasteellisilla alueilla toimivien peruskoulujen tukemista lisätään. Erilaiset kehittämisrahoitukset esitetään koottavaksi yhteen.

Foorumi korostaa osaamisen jatkuvan kehittämisen ja hyvän johtamisen merkitystä samoin kuin monialaisen yhteistyön tärkeyttä. Koulupäivän rakennetta foorumi ehdottaa kehitettävän niin, että se tukisi paremmin oppilaiden hyvinvointia. Vanhemmat ja huoltajat tulisi foorumin mukaan ottaa entistä vahvemmin mukaan koulun toimintaan. Lisäksi foorumi alleviivaa varhaiskasvatuksen roolia koko ikäluokan yhtäläisten oppimisedellytysten turvaajana.

- Suomalaisen peruskoulun vahvuus on, että meillä halutaan sitkeän johdonmukaisesti pitää tasa-arvosta kiinni niin, että jokainen peruskoulu on paras peruskoulu. Koulun arki tarvitsee työrauhan keskittyä olennaiseen. Siksi kaikkien toimijoiden samansuuntainen, johdonmukainen ja pitkäjänteinen, luottamusta rakentava toiminta on esityksemme keskiössä, sanoo Peruskoulufoorumin toimintaryhmän puheenjohtaja, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.
 
Hallituskauden aikana on tehtyyn useita panostuksia peruskoulun kehittämiseen. Kehitystyön kivijalka on ollut 90 miljoonan euron Uusi peruskoulu -kärkihanke, joka on keskittynyt erityisesti opettajankoulutukseen ja uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoon.

Budjettiriihessä hallitus kaksinkertaisti peruskoulun tasa-arvorahoituksen 30 miljoonaan euroon ja kohdisti erillisen 10 miljoonan euron rahoituksen alueellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen kehittämiseen osoitettiin 5 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös asettanut lukutaitofoorumin, joka tekee esityksensä toimista lukutaidon vahvistamiseksi elokuun loppuun mennessä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa lapsi- ja perhepalveluiden hajanaista kokonaisuutta uudistetaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita vastaavaksi.

- Kiitän tutkijoita, opettajia, kuntia, muita asiantuntijoita ja vanhempia ehdotuksista ja yhteisestä sitoutumisesta peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen. Lukuisista ehdotuksista osa on jo vahvasti etenemässä, kuten opettajankoulutuksen kehittäminen, heikompien alueiden koulujen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö. Selkeä, koulujen arjesta nouseva viesti on, että tarvitaan vahvempaa tukea opettajien työhön, lasten yhä moninaistuviin tarpeisiin ja koko kouluyhteisön kehittämiseen, opetusministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Peruskoulufoorumin työ ajoittui Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen. Juhlavuoden aikana Maailman parasta peruskoulua visioitiin yhdessä eri paikkakunnilla järjestetyissä visiotyöpajoissa, verkkotyöpajassa ja Peruskoulufoorumin työryhmissä. Peruskoulufoorumissa ovat olleet mukana kaikki perusopetuksen toimijat – opettajat, opetuksen järjestäjät, tutkijat sekä oppilaat ja heidän vanhempansa.

Peruskoulufoorumi on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja Uusi peruskoulu –ohjelmaa.

Lisätietoja:

  • Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, olli-pekka.heinonen(at)oph.fi, puh. 02953 31600

  • Professori Jouni Välijärvi, jouni.valijarvi(at)jyu.fi, puh. 050 567 7210

  • Opetusneuvos Leena Nissilä, leena.nissila(at)oph.fi, puh. 029 533 1155

  • Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, pia.kola-torvinen(at)oph.fi, puh. 029 533 1525

  • Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30134

  • Projektipäällikkö Pauliina Kupila, pauliina.kupila(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30280

  • Opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, daniel.sazonov(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30276

Uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla