Tiedote: Perusopetuksen poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskevat säännökset voimaan elokuussa - muutoksia myös ammatillisiin näyttöihin ja korkeakoulujen poissaolosääntöihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.6.2020 13.54 Tiedote

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti. Lakimuutos mahdollistaa, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronaepidemiatilanne sitä edellyttää. Esityksellä turvataan perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen syyslukukaudella 2020. Muutoksia tulee myös ammatillisen koulutuksen näyttöihin ja korkeakoululakeihin. Tasavallan Presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 26.6.

Perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettu laki ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikainen muuttaminen ovat voimassa väliaikaisesti. Lait tulevat voimaan 1.8.2020 ja ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Syyslukukaudella 2020 perusopetusta järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Jos opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Tällöin turvallisen oppimisen takaamiseksi lähiopetusta ja etäopetusta voidaan tarvittaessa vuorotella niin, että ryhmät voivat olla etäopetuksessa esimerkiksi vuoroviikoin. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tulee tehdä yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa. Oppilaalla on oikeus saada kouluruokailua, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opintososiaalisia etuisuuksia poikkeusjärjestelyjen aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee lain toimeenpanoa informaatio-ohjauksella ja seurannalla. Ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä suurimpien kaupunkien sivistysjohdon kanssa ja kuulee säännöllisesti toimeenpanoa koskevia kokemuksia ja palautetta syyslukukautena 2020.

Ammatilliset näytöt ja korkeakoulut

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttuu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin. Yliopistolakia sekä ammattikorkeakoululakia muutetaan väliaikaisesti. Korkeakouluissa opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

Korkeakouluilla ei ole velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää epidemian vuoksi. Tällaisista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä.

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.7.2020. Lait ovat voimassa 31.7.2021 asti.

Lisätietoja: Perusopetus: Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397 Ammatillinen koulutus: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238 Korkeakoulutus: hallitusneuvos Laura Hansen, puh. 02953 30098

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla