Tiedote: Perusopetuslakiin, ammatillisen koulutuksen lakiin sekä korkeakoululakeihin väliaikaisia muutoksia koronavirustilanteen johdosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.6.2020 13.27 Tiedote

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia esitetään muutettavaksi väliaikaisesti. Esityksen mukaisesti opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Esityksen tarkoituksena on turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen ja ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä. Lisäksi valtioneuvosto esittää muutoksia ammatilliseen koulutukseen näyttöjen toteuttamiseen sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin covid-19-epidemian johdosta.

Valmiuslain nojalla annetun opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuksien väliaikaisia rajoituksia koskeneen soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä 14.5.2020 suomalaisissa kouluissa siirryttiin takaisin lähiopetukseen. Hallituksen 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen mukaisesti esi- ja perusopetuksen tilojen käyttöä hallitaan 14.5.2020 alkaen tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä.

Perusopetusta koskevan esityksen tavoitteena on antaa opetuksen järjestäjille työkaluja toimia paikallisista lähtökohdista käsin tartuntatautitilanteessa. Syyslukukaudella 2020 perusopetusta järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Jos opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voitaisi järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voitaisiin opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tällöin turvallisen oppimisen takaamiseksi lähiopetusta ja etäopetusta voitaisiin tarvittaessa vuorotella niin, että ryhmät voisivat olla etäopetuksessa esimerkiksi vuoroviikoin. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tulee tehdä yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa. Lakiesitys on väliaikainen ja etäopetusta ei ole tarkoitus käyttää enempää, kuin se on oppimisen turvaamisen kannalta välttämätöntä.

- Tarkoituksenamme on antaa opetuksen järjestäjille keinot vastata paikalliseen tartuntatautitilanteeseen, jotta koko maan laajuisiin koulujen sulkuihin ei jouduttaisi enää turvautumaan ja oikeus oppia toteutuisi aivan jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla myös koronavirusepidemian oloissa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttäisiin säilyisi opetuksen järjestäjällä velvollisuus järjestää oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opintososiaalisia etuisuuksia poikkeusjärjestelyjen ajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee lain toimeenpanoa informaatio-ohjauksella ja seurannalla. Ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä suurimpien kaupunkien sivistysjohdon kanssa ja kuulee säännöllisesti toimeenpanoa koskevia kokemuksia ja palautetta syyslukukautena 2020.

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020 ja olla voimassa 31.12.2020 saakka.

Muutokset ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin

Valtioneuvosto antoi myös esitykset ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja yliopistolain sekä ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi.

Ammatillisessa koulutuksessa näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on joillain koulutusaloilla ollut vaikeaa tai mahdotonta koronavirusepidemian aikana. Sääntelyä muutetaan väliaikaisesti siten, että näytöt voitaisiin koronavirusepidemiasta johtuvien syiden vuoksi toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

Korkeakouluissa opiskelija voisi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. Korkeakouluilla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää epidemian vuoksi.

Ammatillista koulutusta, yliopisto- sekä ammattikorkeakoululakia koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lait olisivat voimassa 31.7.2021 asti.

Lisätietoja:

  • Perusopetus: ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258
  • Perusopetus: Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397
  • Ammatillinen koulutus: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238
  • Korkeakoulutus: hallitusneuvos Laura Hansen, puh. 02953 30098

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla