Tiedote: Ruotsinkielisen koulutuksen kehittämisestä ensimmäinen kokonaisselvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.3.2021 10.01 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvityshenkilö Gun Oker-Blom on selvittänyt ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvityshenkilö luovutti raporttinsa opetusministeri Jussi Saramolle ja valtiosihteeri Tuomo Puumalalle torstaina 11.3.

Selvityksen mukaan ruotsinkielistä koulutusta tulee kehittää tavoitteellisesti tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti ja yhtäaikaisesti suomenkielisen koulutuksen kanssa. Lähtökohta on, että ruotsinkielisen koulutuksen tulee olla laadukasta ja yhdenvertaisesti saavutettavissa koko koulutuspolun ajan varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 

Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös koulutustarjontaan. Ruotsinkielistä koulutusta ei ole tarjolla riittävästi kaikilla aloilla, joilla on pulaa pätevän henkilöstön saatavuudesta. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen tilanne on vieläkin haastavampi, kuin suomenkielisellä puolella. Selvityksessä ehdotetaan myös, että kansallisista ja kansainvälisistä tutkimuksista kootaan ruotsinkielistä koulutusta koskevaa tietoa ja analysoidaan sitä erikseen. Yksi toimenpide-ehdotus on, että kansallista koordinaatiota vahvistetaan.

Selvityksen mukaan äidinkieli ja opetuskieli ovat ruotsinkielisen koulutuksen perusta. Ruotsinkielisen koulutusväylän yhtenä tehtävänä on varmistaa ruotsinkielisten ja sekä suomea että ruotsia äidinkielenään puhuvien kaksikielisten sekä monikielisten lasten ja nuorten kielen kehitys koko koulutuspolun ajan. Vahva kielitaito turvaa, että lapsella, nuorella ja aikuisella on riittävät valmiudet opiskeluun, jatko-opintoihin ja työelämään. Opetuskieli tarvitsee jatkuvaa tukea, koska ympäristö ja kielikonteksti ovat pääosin suomenkielisiä. 

Ruotsinkielisen koulutuksen selvityksessä toimenpide-ehdotuksia varten tarkasteltiin useita eri koulutuksen kehittämisalueita. Näitä olivat muun muassa koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus, opetushenkilöstö, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen, oppimateriaalit ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutuspolut.

-Kiitän mahdollisuudesta tehdä selvitys ruotsinkielisen koulutuksen erityispiirteistä ja toivon, että esitetyt toimenpiteet voidaan ottaa huomioon tulevaisuuden toimintaa kehitettäessä. Tärkeää on, että ruotsinkielistä koulutusväylää tarkastellaan omana kokonaisuutenaan ja huomioidaan myös alueelliset erityispiirteet, sanoo selvityshenkilö Gun Oker-Blom

-On hienoa huomata, että ruotsinkielinen koulutus toimii pääosin hyvin. Järjestelmässä on kuitenkin myös aukkoja ja ongelmakohtia, joiden korjaaminen on yhdenvertaisuuden näkökulmasta tärkeää. Esimerkiksi ruotsinkielisten oppimateriaalien saatavuutta on parannettava, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

-Systemaattinen tutkimustieto ruotsinkielisestä koulutuksesta on aivan keskeistä, jotta voimme tehdä ennakointityötä ja tehdä tutkimukseen perustuvia päätöksiä koko ruotsinkielisen koulutusväylän kehittämiseksi. Selvityksessä nostetaan esiin myös korkeakoulujen koulutus- ja tutkimusyhteistyö. Siinä näen paljon mahdollisuuksia. Pohjoismaisella yhteistyöllä on myös keskeinen rooli ruotsinkielisen koulutuksen kehittämisessä, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko toteaa. 

Ruotsinkielisen koulutuksen selvitystä varten koottiin monipuolisesti tilannekuvauksia ja aineistoa tutkimuksen, haastattelujen, kuulemisen, verkkokyselyjen ja verkkoseminaarien avulla. Työtä tuki myös laaja seurantaryhmä. 

Selvitystyö käynnistettiin hallitusohjelman mukaisesti koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Hallitus halusi selvittää ruotsinkielisen koulutuksen kokonaiskuvan ja erityiset haasteet, jotta ruotsinkielisillä oppilailla ja opiskelijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen koko opiskelupolun ajan. Aiemmin vastaavaa selvitystä, jossa tarkastellaan koko ruotsinkielistä koulutusjärjestelmää, ei ole tehty.  Lisätietoja:

  • selvityshenkilö Gun Oker-Blom, gun.oker-blom@gmail.com, puh. 050 3725053
  • ohjausryhmän puheenjohtaja Mona Forsskåhl, mona.forsskåhl@arcada.fi
  • erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen, puh. 0295 533 0134
  • neuvotteleva virkamies ulla-jill.karlsson@minedu.fi 
  • opetusneuvos Anna Mikander anna.mikander@minedu.fi

Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder

Esite ”Utredning om den svenskspråkiga utbildningen i Finland

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla