Tiedote: Toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisen opiskelun mahdollistava lakimuutos lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (24.4.2017):

Toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisen opiskelun mahdollistava lakimuutos lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hallitusohjelman mukainen toisen kotimaisen kielen valinnaisuutta koskeva kokeilu. Elokuussa 2018 alkavaksi kaavailtu kokeilu edellyttää perusopetuslain väliaikaista muuttamista.

Kokeilun tarkoituksena on lisätä perusopetuksen järjestäjien mahdollisuuksia kielivalikoiman laajentamiseen ilman oppilaita velvoittavaa suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Kokeilussa seurataan, kuinka se vaikuttaa oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja -tarjontaan sekä oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Kokeilu on määräaikainen ja siihen osallistuu enintään 2200 oppilasta.

Voimaan tullessaan lain muutos antaisi kunnille ja muille opetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea lupaa kielikokeiluun Opetushallitukselta. Lupa voidaan myöntää opetuksen järjestäjälle, jolla on edellytykset toteuttaa kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja oppilaiden oikeuksia vaarantamatta. Opetushallitus vahvistaa kokeilussa noudatettavan kokeilusuunnitelman.

Oppilaalle kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Kokeiluun voivat osallistua luvan saaneiden opetuksen järjestäjien perusopetuksessa olevat oppilaat, jotka aloittavat 5. tai 6. vuosiluokalla lukuvuonna 2018 eivätkä ole aloittaneet toisen kotimaisen kielen opiskelua. Kokeiluun osallistuvien oppilaiden perusopetuksen oppimäärään ei sisältyisi toista kotimaista kieltä vaan vähintään kahden vieraan kielen oppimäärät.

Kokeiluun osallistuvat oppilaat voivat hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opiskelusta myös lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Esityksen mukaan opetuksen järjestäjän tulee varmistua siitä, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia voimassa olevan lainsäädännön mukaisista kielitaitovaatimuksista. Kokeiluun osallistuville turvataan mahdollisuus täydentää kieliopintojaan korkeakoulututkinnon yhteydessä, jotta opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa korkeakoulututkintoon sisältyvä riittävä kielitaito ja kelpoisuus ammatteihin, joissa edellytetään molempien kielten osaamista.

Lausuntoaineistoihin voi tutustua osoitteessa minedu.fi/kielikokeilut. Lausuntokierros päättyy 5.6.2017.

Lisätietoja:

– hallitusneuvos Janne Öberg, p. 0295 330 348
– erityisavustaja Matias Marttinen, p. 0295 330 210

Tiedote OKM:n sivuilla