Tiedote: Työryhmä valmistelemaan erillistä viittomakielilakia

Oikeusministeriön tiedote (25.10.2013):

Työryhmä valmistelemaan erillistä viittomakielilakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan viittomakielisten oikeuksia selkiyttävää yleislakia.

Viittomakielisten kielelliset oikeudet on turvattu perustuslaissa, ja myös eri hallinnonaloja koskevassa erityislainsäädännössä on useita viittomakieltä koskevia säännöksiä. Säännökset ovat kuitenkin hajallaan, eikä viittomakielisten palveluiden kehittäminen ole selkeästi minkään hallinnonalan päävastuulla. Myös YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen ratifiointi nostavat esille kysymyksen erillislain tarpeesta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että viittomakieltä käyttävien kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ryhdytään tekemään näkyvämmiksi.

– On erittäin tärkeää, että viittomakieltä käyttävien oikeuksiin kiinnitetään huomiota ja viittomakielisiä palveluita kehitetään laajalla rintamalla. Varhaiskasvatukseen suunnatut toimenpiteet esimerkiksi ovat tärkeitä viittomakieltä käyttävien lasten kielitaidon kehittymisen kannalta. Lisäksi suomenruotsalainen viittomakieli on ollut jo pitkään erityisen uhanalaisessa asemassa, Henriksson toteaa.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kirjaukseen perustuva selvitys erillisen viittomakielilain säätämisen tarpeesta käynnistyi oikeusministeriössä vuonna 2012. Arviomuistion pohjalta kerätty lausuntopalaute koottiin lausuntotiivistelmäksi kesällä 2013. Monet lausunnonantajat puolsivat viittomakieliä koskevan erillislain säätämistä sen lisäksi, että voimassa olevaa erityislainsäädäntöä tarkistettaisiin ja kehitettäisiin tarvittavilta osin.

Työryhmän toimikausi on 1.11.2013 – 17.4.2014. Tavoitteena on, että viittomakieliä koskeva yleislaki säädetään vielä tämän vaalikauden aikana. Työryhmä tarkastelee myös voimassa olevaa viittomakielisiä koskevaa erityislainsäädäntöä.

Työryhmän puheenjohtaja on johtaja Kirsi Pimiä oikeusministeriön demokratia- kieli- ja perusoikeusasioiden yksiköstä. Jäsenet ovat lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö; lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö; opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö; lakimies Maria Porko, sosiaali- ja terveysministeriö; opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus; kehittämisjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry ja varapuheenjohtaja Janne Kankkonen, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f..

Työryhmän sihteerinä toimii ylitarkastaja Maria Soininen oikeusministeriöstä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Maria Soininen, puh. 02951 50202
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Tiedote oikeusministeriön sivuilla