Tiedote: Uusi lukiolaki: erityisopetus lukioihin, opinto-ohjaus vahvistuu ja korkeakouluyhteistyö lisääntyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.4.2018 13.49 Tiedote

Lukiokoulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksiin. Uusi lukiolaki vahvistaa yleissivistystä ja edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä. Lukiolaisten hyvinvointia ja jaksamista tuetaan. Lisäksi sujuvoitetaan siirtymistä jatko-opintoihin. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle lukiolain uudistusta koskevan hallituksen esityksen torstaina 12.4. Hallitus päätti kehysriihessään 10.-11.4.2018 uudistuksen toteuttamiseksi vahvistaa lukiorahoitusta n. 8,5 miljoonalla eurolla.

Lukiokoulutus säilyy edelleen kolmivuotisena yleissivistävänä koulutuksena, jota järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Oppimäärien mitoituksen perusteeksi tulevat kurssien sijaan opintopisteet. Yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä, joten nuorille tarkoitettu oppimäärä olisi 150 opintopistettä.

Uusi laki tuo opiskelijoille monia parannuksia. Lukiolaisille tarjotaan lisää henkilökohtaista opinto-ohjausta, oppimisen tukea ja tarvittaessa erityisopetusta. Henkilökohtainen tuki parantaa jaksamista ja lisää opiskelumotivaatiota, mikä näkyy myös oppimistuloksissa.

- Tavoitteena on, että yhdenkään nuoren oppimispotentiaalia ei hukattaisi, vaan myös sellaiset opiskelijat, joilla on haasteita oppimisessa, saisivat opinnoissa tarvitsemansa oppimisen tuen, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Uusi lukiolaki avartaa nuorten näköaloja, vahvistaa yleissivistystä, tuo mahdollisuuden kurkistaa jo korkea-asteen opintoihin lukion aikana ja vähentää lukiolaisten lisääntynyttä uupumusta ja stressiä. Lukiouudistus tuo lukion uudelle aikakaudelle ja antaa uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä oppiainerajat ylittäviä, monitieteisiä, mielenkiintoisia oppimiskokonaisuuksia. Lukio ottaa ison harppauksen kohti tulevaisuutta.

Lukiossa voidaan opiskella vastaisuudessa laajempia ja oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia.   joissa on eri oppiaineiden sisältöjä. Samalla opintojaksolla voidaan opiskella vaikkapa ilmastonlämpenemistä kemian, biologian, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen näkökulmista. Opintojaksot voivat olla myös nykyistä kurssia pidempiä ja esimerkiksi kieliä voidaan opiskella koko lukuvuoden ajan. Opintojen sirpaleisuus vähenee.

Opiskelija saa jo lukio-opintojen aikana mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin. Kurkistus korkea-asteen opintoihin helpottaa alan valintaa ja antaa tietoja, mitä korkeakouluopiskelu vaatii. Lukioiden ja työelämän yhteistyö lisääntyy.  Opiskelijalla on myös mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan.

Lain muutoksen myötä opiskelija voisi myös uusia ylioppilaskokeita aiempaa useammin. Tutkinnon suorittanut voi uusia hyväksyttyjä ja hylättyjä kokeita rajoituksetta. Tutkinnon suorittamisen aikana hylätyn kokeen voisi uusia nykyisen kahden kerran sijasta kolme kertaa. Näin vähennetään lukiolaisten stressiä ja parannetaan mahdollisuuksia hakeutua korkeakouluopintoihin. Lukioille tulisi myös jälkiohjausvelvoite eli opiskelijalla olisi mahdollisuus saada ohjausta jatko-opintoihin siirtymisessä myös ylioppilastutkinnon jälkeen.

Opettajille uudistus mahdollistaa yhteisöllisemmän toimintatavan ja toisilta oppimisen työssä jaksamisen tueksi. Lukiot tekevät enemmän yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Alueelliset ja paikalliset vahvuudet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon lukio-opintojen suunnittelussa.

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Esitykseen saatiin yhteensä 226 lausuntoa. Lukiolain uudistamista pidettiin lausunnoissa tärkeänä.

Uuden lukiolain ja asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2019. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

Lisätietoja:

- projektipäällikkö Tiina Silander (OKM), puh. 0295 3 30188

- erityisavustaja Daniel Sazonov, puh.0295 3 30276

 

Uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla