Tiedote: Venäjän kielen opetusta Itä-Suomessa vahvistetaan

Opetus- ja kultturiministeriön tiedote 11.1.2013

Opetusministeri käynnistää toimet venäjän kielen opetuksen kehittämiseksi Itä-Suomessa

Vuonna 2016 voimaan tuleva perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat venäjän kielen opiskelun joko pakollisena tai valinnaisena A-kielenä tai valinnaisen B2-kielenä. Valtioneuvoston antama asetus perusopetuksen tavoitteista tuntijaosta lisää opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia monipuolistaa kielten opetustarjontaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää alkukevään aikana kehittämistoimia, joilla venäjän kielen opetusta vahvistetaan Itä-Suomessa jo ennen uuden tuntijaon voimaan tulemista, viimeistään vuodesta 2014 lähtien.

– Itä-Suomessa on laaja tahto venäjän kielen opetuksen lisäämisestä ja kielellä on alueella hyvin tärkeä elinkeinopoliittinen sekä työllisyyttä ja elinvoimaisuutta edistävä merkitys. Venäjän kielen opetuksen alueellisten erityistarpeiden huomioon ottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö tulee tukemaan venäjän kielen opetuksen kehittämistoimintaa jo ennen uuden tuntijaon voimaantuloa, viimeistään vuonna 2014. Itä-Suomen kuntien kanssa käydään keskustelua toiminnan käytännön järjestelyistä jo tammikuun aikana, toteaa ministeri Gustafsson.

Tavoitteena on edistää venäjän kielen opetuksen järjestämistä, monipuolistaa opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä vahvistaa oppilaiden myönteisiä asenteita venäjän kielen opiskelua kohtaan Itä-Suomen alueella. Perusopetuksen kielitarjonnan monipuolistaminen tulee ottaa huomioon myös perusasteen jälkeisissä opinnoissa.

Valtioneuvosto päätti perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta kesäkuussa 2012. Uudistuksessa monipuolistetaan mm. koulujen kieliohjelmia tarjoamalla opetuksen järjestäjille mahdollisuus järjestää valinnaisten kielten ylimääräistä opetusta A2-kielessä ja B2-kielessä. Opetuksen järjestäjälle on määrä säätää näiden kielten tarjontavelvoite.

Kielten opetukseen liittyvästä erityisrahoituksesta on tarkoitus säätää ennen uusien opetussuunnitelmien voimaantuloa. Rahoituksen avulla turvataan oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet kielten opiskelemiseen asuinpaikasta riippumatta ja mahdollistetaan alueellisten ja paikallisten erityistarpeiden huomioiminen. Valtio ottaa näin nykyistä suuremman vastuun kielen opetuksen monipuolistamisesta. Tämä luo hyvät ja tasa-arvoiset mahdollisuudet esimerkiksi Venäjän kielen opetuksen järjestämiseen Itä-Suomen kunnissa.

Eräät itäsuomalaiset kunnat hakivat kokeilulupaa perusopetukseen siten, että oppilaiden B1-kielenä voisi olla ruotsi tai venäjä. Opetus- ja kulttuuriministeriö otti 20.12.2012 kantaa toisen kotimaisen (ruotsin) kielen korvaamista venäjän kielellä oleviin kokeiluhankkeisiin. Lainsäädännön mukaan toinen kotimainen kieli on kaikille oppilaille yhteinen pakollinen oppiaine. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi myöntää sellaista kokeilulupaa, jossa luovutaan toisen kotimaisen kielen opettamisesta.

Tiedote ministeriön sivuilla