Tiedote: Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote  (3.7.2014):

Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi 3.7.2014 periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla elvytetään koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen käyttöä. Ohjelmalla vahvistetaan muun muassa saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa sekä kehitetään saamen kielen opetusta koko maassa.

Ohjelman tavoitteena on, että saamen kielten puhujia on nykyistä enemmän, palveluja tuotetaan saamen kielellä ja kielen käyttöä arvostetaan. Nykyisin kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä – pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame – ovat uhanalaisia ja erityisesti inarinsaame ja koltansaame jo häviämisvaarassa.

Periaatepäätöksen mukaan saamen kielen ja saamenkielistä opetusta kehitetään ja lisätään erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jossa asuu noin 70 % saamelaisista lapsista ja nuorista. Etäopetusta kehitetään turvaamaan opetusta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Lisäksi tulee lisätä saamen kieltä osaavan pätevän varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrää sekä korottaa asteittain oppimateriaalin tuottamiseen varattua rahoitusta.

Saamen kielen elvyttämiseksi laajennetaan myös kielipesätoimintaa järjestämällä lapsille saamenkielistä päivähoitoa tai avointa varhaiskasvatustoimintaa sekä koululaisille iltapäivätoimintaa kielikylpymenetelmää käyttäen.

Kielen huoltoa, tallentamista ja tutkimusta sekä saamelaiskulttuuria edistetään. Saamelaisen kulttuurin ja kielten edistämiseksi pääkaupunkiseudulle kaavaillaan perustettavaksi saamelaisten kohtaamispaikka/toimintakeskus ja Sevettijärvelle kolttasaamelainen kieli- ja kulttuurikeskus, jonka yhteyteen voidaan luoda erilaisia koltansaamenkielisiä palveluja ja tietopalvelu.

Myös tiedotusvälineillä on tärkeä tehtävä saamen kielten elvyttämisessä. Tavoitteena on, että saamenkielistä mediatarjontaa kaikilla kolmella saamen kielellä olisi enemmän ja ohjelmayhteistyötä tehtäisiin yli rajojen Ruotsin ja Norjan kanssa.

Nyt hyväksytty periaatepäätöksen taustalla on hallitusohjelman kirjaus, jossa edellytetään saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteiden toteuttamista ja resurssien turvaamista. Päätös linjaa valtioneuvoston tavoitetason. Osa toimenpiteistä rahoitetaan nykyisiä määrärahoja suuntaamalla ja lisärahaa vaativista toimista päätetään valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.

Valtioneuvoston periaatepäätös edistää osaltaan perustuslain takaamaa oikeutta saamelaisille alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielen elvyttämisohjelman laatiminen asetettiin tavoitteeksi valtioneuvoston eduskunnalle antamassa ihmisoikeusselonteossa vuonna 2009. Periaatepäätös perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltuun ohjelmaan, josta käytiin neuvottelut saamelaiskäräjien kanssa helmikuussa 2014.

Lisätiedot:
erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, puh. 0295 3 30080
opetusneuvos Maija Innola, puh. 0295 3 30120

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi (pdf) on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilta http://valtioneuvosto.fi/toiminta/periaatepaatokset/fi.jsp

Saamen kieliä puhutaan neljän valtion alueella: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Saamelaisia on laskutavan mukaan 60 000–100 000 henkeä, joista noin 10 000 asuu Suomessa. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Vuodesta 1992 asti saamen kielillä on ollut Suomessa virallinen asema saamelaisten kotiseutualueella eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sekä Sodankylän pohjoisosassa.

Tiedote OKM:n sivuilla