Uusi julkaisu kaksikielisistä kouluista ilmestynyt

Kaksikielinen koulu – luksusta suomenkielisille vai harmia suomenruotsalaisille?

Uusi kirja pohtii kaksikielisen koulun mahdollisuuksia Suomessa.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon kaksikielisistä kouluista, joissa ruotsin- ja suomenkielisille oppilaille annettaisiin opetusta molemmilla kielillä. Perusteluina on esitetty, että kaksikielisissä kouluissa oppilaat oppisivat vaivatta molemmat kotimaiset kielet.

– Kaksikielisten on helpompi oppia uusia kieliä ja kommunikoida vieraalla kielellä. Lisäksi sekä suomea että ruotsia osaavilla on paremmat edellytykset toimia globaalissa maailmassa ja ymmärtää erilaisia kulttuureja, kuvaa professori Liisa Tainio Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta.

Yhdessä Heidi Harju-Luukkaisen kanssa Tainio on toimittanut kirjan Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi, joka esiteltiin humanistisen tiedekunnan alumnitapahtumassa 28.1. Teoksessa alan tutkijat avaavat näkökulmia Suomen muuttuvaan kielimaisemaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen näkökulmasta ja pohtivat kaksikielisen koulun mahdollisuuksia Suomessa.

Lue koko tiedote

****

Tvåspråkig skola – lyx för finskspråkiga eller finlandssvenskarna till förtret?

En ny bok diskuterar möjligheterna för en tvåspråkig skola i Finland.

Det har förts mycket diskussion i offentligheten om tvåspråkiga skolor, där svensk- och finskspråkiga elever skulle undervisas på båda språken. De har motiverats med att eleverna i tvåspråkiga skolor skulle lära sig båda inhemska språken utan större ansträngningar.

– Tvåspråkiga har lättare att lära sig nya språk och att kommunicera på ett främmande språk. Dessutom har personer som kan både svenska och finska bättre förutsättningar att verka i globala sammanhang och förstå olika kulturer, säger professor Liisa Tainio från Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet.

Tillsammans med Heidi Harju-Luukkainen har Tainio redigerat boken Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framtiden, som presenterades på humanistiska fakultetens alumnträff 28.1. I boken öppnar forskarna perspektiv på det förändrade språklandskapet i Finland med tanke på utbildning, undervisning och lärande. De diskuterar också möjligheterna för en tvåspråkig skola i Finland.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

****

Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia

Liisa Tainio, Heidi Harju-Luukkainen (toim.)

Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi
Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framtiden

2013. 371 s. 32 e. SKTS Nro 62.

Mitä hyötyä tai haittaa kaksikielisistä kouluista voisi olla yksilöille tai yhteisöille Suomessa? Rikastuuko vai kaventuuko kielten osaaminen, marginalisoituuko ruotsin kieli? Oppiiko vieraalla kielellä yhtä hyvin kuin omalla äidinkielellä? Miten kaksikielisissä kouluissa tai vieraskielisessä opetuksessa käy oppilaan oman äidinkielen? Miten toisella kielellä pitäisi opettaa?

Tässä teoksessa tutkijat avaavat näkökulmia Suomen muuttuvaan kielimaisemaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Artikkeleissa tarkastellaan kielikoulutuspolitiikan nykytilaa mutta paneudutaan myös siihen, miten käytännössä opitaan, opetetaan ja toimitaan niissä koulutuksen vuorovaikutustilanteissa, joissa työskennellään muulla kuin omalla äidinkielellä.

Kokoelma on tiivis tietopaketti kielen ja koulutuksen tutkijoille, opiskelijoille ja kouluissa toimiville opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen suunnittelijoille ja kielikoulutuspoliittisille päättäjille. Lisäksi teos antaa tietoa kaikille niille vanhemmille, jotka arjessaan pohtivat lasten koulutusvalintoja.

ISBN 978-952-5401-64-6
ISSN 1458-1094

Tilaukset – Ordering information

Sähköposti: ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi
Postiosoite: Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelu, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Julkaisukauppa verkossa: shop.kasvatus.net

E-mail: ier-customerservices@jyu.fi
Mailing address: Finnish Institute for Educational Research, Customer Services, P.O. Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Online bookstore: shop.kasvatus.net