Uusi julkaisu: Kokeiluun osallistuneet tyytyväisiä varhennettuun kieltenopetukseen

Kielenopetuksen varhentamisen kärkihankkeen seurantapilotti. Loppuraportti.

Ari Huhta & Dmitri Leontjev, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto

 

Suomen hallituksen Uusi peruskoulu -ohjelman kielikokeiluun osallistuneet oppilaat, opettajat ja huoltajat suhtautuivat myönteisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Tämä käy ilmi Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tekemästä pilottitutkimuksesta, joka on tehty osin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin englannin kielen varhentamisen lähtötilannetta vuosiluokilla 1 ja 2 ja verrattiin sitä 3. luokalla alkaneeseen opetukseen.

Oppilaskyselyssä kävi ilmi eroja englannin käytössä vapaa-ajalla sekä eroja oppilaiden käsityksissä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtuneesta oppimisesta. Vanhemmat oppilaat käyttävät englantia huomattavasti enemmän kuin nuoremmat ja arvioivat osaavansa enemmän. Erot auttavat osaksi selittämään, miksi eri ikäiset ja eri vuosiluokilla englannin aloittaneet osaavat englantia niin eritasoisesti, vaikka ovatkin opiskelleet sitä yhtä kauan.

Opettajien ja huoltajien vastauksista tuli esille näkemyksiä siitä, että nuorempien oppilaiden on helppoa oppia kieltä, etenkin jos se tapahtuu suullista kielitaitoa korostaen ja leikinomaisesti. Opettajien vastauksista käy ilmi, että varhennettua kieltenopetusta toteutetaan monipuolisin tavoin ja hyödyntäen hyvin erilaisia verkosta ja muista lähteistä saatuja ideoita ja materiaaleja.

Pilottitutkimuksessa selvitettiin englannin kielen varhentamisen lähtötilannetta vuosiluokilla 1 ja 2 ja verrattiin sitä 3. luokalla alkaneeseen opetukseen. Tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden suhtautumista opiskeltavaan kieleen ja kielen opiskeluun sekä arvioitiin oppilaiden englannin kielen käyttöä vapaa-ajalla ja puolen vuoden aikana kehittynyttä kielitaitoa. Lisäksi tutkittiin varhennettuun kielenopetukseen osallistuneiden oppilaiden opettajien ja huoltajien käsityksiä varhennetusta kielenopetuksesta. Tutkimus toimii lähtökohtana tuleville varhennetun kielenopetuksen vaikutuksia selvittäville pidempikestoisille seurantatutkimuksille, joissa voidaan tutkia eri luokilla kielen opiskelun aloittamisen vaikutuksia opiskelumotivaatioon ja saavutettavaan kielitaitotasoon.

Huhta, Ari & Leontjev, Dmitri 2019: Kielenopetuksen varhentamisen kärkihankkeen seurantapilotti. Loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavana osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/kieltenopetuksen-varhentamisen-karkihankkeen-seurantapilotti-loppuraportti.pdf

Lisätietoja

Professori Ari Huhta, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto

040 805 3014, ari.huhta(at)jyu.fi