Uutinen: Ohjeita tueksi lähiopetuksen turvalliseen järjestämiseen ja tilojen käyttöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.5.2020 16.09 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeita, joita noudattamalla varhaiskasvatukseen ja lähiopetukseen voidaan palata turvallisuudesta huolehtien ja vähentää koronaviruksen tartuntariskiä. Uusimmat ohjeet koskevat lukio-opetusta, ammatillista koulutusta, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä vapaata sivistystyötä. Myös varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevaa ohjeistusta on yhdenmukaistettu osittain niitä vastaaviksi.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen torstaina 14.5. Lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sekä vapaata sivistystyötä ja aikuisten perusopetusta järjestäville oppilaitoksille valtioneuvosto suosittaa, että etäopetusta jatketaan lukukauden loppuun. Rajoitusten päättyessä 14.5. myös niissä on mahdollista palata lähiopetukseen, ja näillä koulutusasteilla koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin sitä tarvittaessa järjestävät. Myös taiteen perusopetuksessa järjestäjät päättävät itse etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä.

Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukevat ohjeistuksella varhaiskasvatuksen ja opetuksen turvallista järjestämistä koronaepidemian aikana. Tärkeää on mm. noudattaa hygieniaohjeita, välttää ja vähentää tarpeettomia lähikontakteja ja järjestää opetustilat tavallista väljemmin. Isoja yhteistilaisuuksia, kuten päättäjäisiä, ei järjestetä. Ohjeistuksen pohjalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat tehdä omiin tarpeisiinsa sopivat ratkaisut lähiopetukseen palaamiseksi turvallisesti.

Hallitus on linjannut koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten purkamisesta periaatepäätöksissään 30.4. ja 6.5. Opetustilojen käyttöä hallitaan 14.5. alkaen tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä.

Poimintoja ohjeistuksista: varhaiskasvatus ja peruskoulu

 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.

 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.  

 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

 • Turvaväleistä ei varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevissa ohjeissa anneta määräyksiä. Väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Ryhmiä ei tarvitse jakaa.

 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.

 • Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän.

 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

 • Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.

 • Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi käyttää porrastetusti.

 • Riskiryhmät: Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Poimintoja ohjeistuksista: toisen asteen koulutus, korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö

 • Suurelle joukolle järjestettävissä luentotilaisuuksissa hyödynnetään etäyhteyksiä.

 • Lähiopetuksessa turvavälejä ylläpidetään tilajärjestelyillä, joissa henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 metriä. 

 • Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää porrastetusti, ruokailun aikana tulee olla mahdollisuus välttää lähikontaktia ja säilyttää turvaväli muihin ruokailijoihin.

 • Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa opiskelijat voivat asua jaetuissa huoneissa, jos kyse on pitkäaikaisesta majoittumisesta. Lyhytkestoisesta majoituksesta linjataan paikallisesti. Oppilaitoksen tulee pitää kirjaa majoittuvista henkilöistä huonekohtaisesti, jotta tartunnanjäljitys on tarvittaessa mahdollista jälkeenpäin.

 • Oppilaitoksen päätöksellä voidaan rajoittaa muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella.

 • Oppilaitoksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa noudatetaan kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia ja aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä.

 • Korkeakoulujen valintakokeiden järjestämisestä annetaan erillinen ohje.

Hyvät hygieniakäytännöt estävät tartuntoja - sairaana tai oireisena on pysyttävä kotona

Varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Riskiryhmään kuuluville on omat kohdat ohjeissa.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja ja siihen, samoin kuin siivouskäytöntöihin, kiinnitetään ohjeissa erityistä huomiota. Maskien käytöstä ei tällä hetkellä ole yleistä suositusta. Ohjeissa todetaan, että maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, sille mahdollisesti altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava poissa vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta. Myös varhaiskasvatusta ja peruskouluja koskevaa aiempaa ohjeistusta on yhdenmukaistettu siten, että tartunnan saaneen on oltava poissa 7 vuorokauden sijaan vähintään 14 vuorokautta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

Lisäksi Opetushallitus on julkaissut ja valmistelee oman toimialansa osalta eri koulutusmuotoja koskevia ohjeita. Opetushallituksen ohjeet 

Lisätietoja

 • Varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa sivistystyö: ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. 0295 330 258
 • Lukio ja ammatillinen koulutus: ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 0295 330 308
 • Korkeakoulutus: opetusneuvos Maija Innola, p. 0295 330 120
 • THL: asiantuntijalääkäri Otto Helve, p. 029 524 7711
 • THL: asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi, p. 029 524 7105

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla